Norges Bank

Brev

Høring - Utkast til endringer i forskrifter om verdipapirfond

Norges Banks brev av 1. juli 2003 til Finansdepartementet

Vi viser til Finansdepartementets brev av 23. mai 2003.

 1. Verdipapirfonds handel med derivater

  Utkastet til endret forskrift om verdipapirfonds handel med opsjoner og derivater er en tilpasning til internasjonale regler. Det er vanlig i EU-land at UCITS-direktivet implementeres etter minimumsbetingelsene. Norges Bank legger derfor av konkurransemessige hensyn vekt på at forskriftsforslagene utformes i tråd med dette. Forskriftsforslaget for verdipapirfonds handel med derivater synes å være i overensstemmelse med dette hensynet.

  Vi vil videre påpeke at verdipapirfondloven både begrenser verdipapirfondenes mulighet til å plassere i valutaderivater og verdipapirfondenes eierandel i enkeltselskaper. Slike begrensninger følger så vidt vi kan se ikke av UCITS-direktivet. Vi viser i den forbindelse til vår høringsuttalelse til Kredittilsynet om derivatforskriften av 12. desember 2001. Forskriftsutkastets § 4 femte ledd søker i første rekke å begrense verdipapirfonds innflytelse i enkeltforetak. Det synes da mest relevant å regne med derivater som gir rett til kjøp av aksjer i selskapet i forhold til antall aksjer derivatet gir rett til, og ikke i forhold til markedsverdien av derivatet.

 2. Prospekt for verdipapirfond
 3. Utkastet til endringer i forskrift om prospekt for verdipapirfond er en tilpasning til internasjonale regler. Av hensyn til likebehandling av norsk- og utenlandskregistrerte fond ved markedsføring av fond i Norge er det ønskelig at forskriften ikke medfører strengere krav for norskregistrerte fond. I forskriftsforslaget om innholdet i det forenklede prospektet spesifiseres konkrete krav til norskregistrerte fonds informasjon om investeringene. Forskriftsforslaget går i kravet til detaljeringsgrad noe lenger enn minimumsbetingelsene i UCITS-direktivet. Forslaget kommer heller ikke nærmere inn på hensikten med spesielt detaljerte krav for norskregistrerte fond.

  I forbindelse med forslaget til ny § 3a punkt 2.2.1 gjøres det oppmerksom på at bruken av begrepet "banksikringsfondet" er unøyaktig. Det finnes i dag to sikringsfond: Forretningsbankenes sikringsfond og Sparebankenes sikringsfond. Det vil derfor være bedre å benytte begrepet "bankenes sikringsfond" i forskriftsteksten.

 4. Årsregnskap for verdipapirfond
 5. Norges Bank har ikke kommentarer til forslaget til forskriftsendring.

Med hilsen

Jon A. Solheim

Sindre Weme

Publisert 1. juli 2003 09:58