Norges Bank

Brev

Høring - forslag om endringer i ligningsloven og skatteloven som følge av opprettelsen av et sentralt aksjonærregister

Norges Banks brev av 1. juli 2003 til Finansdepartementet

Det vises til brev fra Finansdepartementet av 30. april 2003 der det bes om merknader til Finansdepartementets høringsnotat om endringer i ligningsloven og skatteloven som følge av at det planlegges å opprette et sentralt aksjonærregister.

Høringsnotatet taler konsekvent om aksjonærregister uten å nevne grunnfondsbevis. Siden både RISK- og gevinstberegninger er like relevant for grunnfondsbevis, synes det naturlig at også grunnfondsbevis omfattes av registeret.

Det foreslåtte aksjonærregisteret vil danne grunnlag for produksjon av utkast til realisasjonsoppgaver som sendes skatteyterne for endelig godkjennelse. Aksjonærregisteret vil således bidra til å automatisere RISK- og gevinstberegninger ved realisasjon av aksjer. Dette er en viktig forbedring, da mange investorer oppfatter reglene for beregning av RISK som vanskelige. Automatisering av RISK-beregningene kan bidra til at flere småinvestorer velger å investere i aksjemarkedet.

I arbeidet med pengepolitikk og finansiell stabilitet er det viktig for Norges Bank å kunne følge den finansielle utviklingen i ulike sektorer, ikke minst foretak og husholdningers transaksjoner i verdipapirer. Aksjonærregisteret kan bli et viktig grunnlag for produksjon av slik statistikk. Et område som i dag mangler dekning i statistikken, men hvor aksjonærregisteret vil kunne bli en viktig datakilde, er transaksjoner i ikke-VPS-registrerte aksjer og verdiene av slike aksjebeholdninger. For å kunne knytte opplysninger om selskaper/aksjonærer til statistiske kjennetegn (eksempelvis institusjonell sektorkode) er det avgjørende at selskaper/aksjonærer kan identifiseres med organisasjonsnummer.

Norges Bank støtter forslaget om å opprette et sentralt aksjonærregister.

Med hilsen

Jon A. Solheim

Sindre Weme

Publisert 1. juli 2003 09:58