Norges Bank

Brev

Banklovkommisjonens utredning nr. 10, konkurranse i kollektiv livsforsikring - høring

Norges Banks brev av 8. mai 2003 til Finansdepartementet

Det vises til Finansdepartementets brev av 5. mars 2003 der det bes om merknader til utredningen.

Livsforsikringsselskapene har en viktig rolle i finansiell sektor. De kanaliserer langsiktige sparemidler til langsiktige investeringer og bidrar til risikoutjevning mellom deltagerne i forsikringsordningen. Det er viktig at regulering av livsforsikring og pensjonssparing ikke motvirker pensjonssparingens langsiktige rolle i kapitalallokeringen. Samtidig må reguleringen sikre at selskapene kan overholde sine pensjonsforpliktelser.

Norges Bank legger i sitt arbeid med høringsuttalelser vesentlig vekt på mulige virkninger av reguleringene for stabiliteten i det finansielle system. I forhold til finansiell stabilitet er livsforsikrings-selskapene mindre sentrale enn bankene. De er vesentlig mindre utsatt for likviditetsrisiko. Mens bankenes passiva for en stor del består av oppsigelige, kortsiktige innskudd, er livsforsikrings-selskapenes passiva i langt større grad langsiktige og kontraktbundet. Det er dermed ikke samme grunnlag for den type panikkartede uttak ("run") som kan ramme banker og som representerer en viktig form for finansiell ustabilitet. På grunn av flytteretten kan enkeltselskap bli rammet av "run", men i motsetning til bank "run" vil midlene bli værende i sektoren. Det kan imidlertid tenkes smitte gjennom konsern bestående av bank og pensjonsinnretning for eksempel hvis et kraftig fall i verdipapirmarkedene krever oppkapitalisering av pensjonsinnretningen. Vi viser forøvrig til vår uttalelse av 10. oktober 2001 til Banklovkommisjonens utredning nr. 7, NOU 2001:24.

Kommunale pensjonsordninger
Lovforslaget innebærer at samtlige livsforsikringsselskaper får anledning til å tilby kommunale tjenestepensjoner som imøtekommer de krav som følger av Hovedtariffavtalen for kommuner m.v. Det innebærer adgang til beregning av gjennomsnittspremier i stedet for individuelt beregnede premier, som ellers følger av forsikringsvirksomhetsloven. Det er videre foreslått adgang til å utjevne premier mellom flere kommunale pensjonsordninger i en såkalt fellesordning. Slik utjevning innebærer at den enkelte kommunale arbeidsgiver betaler en premie som reflekterer karakteristikaene (kjønn, alder, lønnsnivå m.v.) til medlemmene i fellesordningen, og ikke karakteristikaene til egne medlemmer.

Norges Bank anser at lovforslaget legger forholdene til rette for økt konkurranse i kollektiv livs-forsikring. Vi antar at konkurransen mellom livsforsikringsselskapene kan ivaretas innenfor et system med gjennomsnittspremier. I andre bransjer er det relativt vanlig at prisen på for eksempel en tjeneste innbefatter både varer og andre tjenester uten at disse er særskilt priset. Det er likevel konkurranse i disse markedene. Et tilleggsmoment vil være at de fleste kommunene må regnes som profesjonelle innkjøpere, og derfor burde ha bedre forutsetninger for å bedømme ulike forsikrings-selskapers vilkår enn vanlige husholdninger. Samfunnsøkonomisk sett er det ønskelig å legge forholdene til rette for økt konkurranse for å øke valgmulighetene og effektivisere ressursbruken til beste for kundene.

Norges Bank har på ovennevnte bakgrunn ikke tatt stilling til Finansdepartementets spørsmål om: "Hvilken virkning premieendringer som følge av endret sammensetning av pensjonsordninger innen fellesporteføljen kan få på forsikringsmarkedets funksjonsmåte, og særlig om endringer i felles-porteføljen vil kunne utløse kjedereaksjoner av premieendringer med påfølgende skifte av leverandører, herunder om dette kan unngås/motvirkes ved at den enkelte fellesordning består av noenlunde like pensjonsordninger". Det er heller ikke tatt stilling til om forslaget om utjevning innen fellesordninger i det enkelte selskap, synes å gi en hensiktsmessig utjevning av premieforskjeller grunnet alder og kjønn, herunder om forslaget er egnet til bruk i små fellesordninger og for kommunale pensjonskasser.

Flytting
Banklovkommisjonen foreslår et samlet sett av lovregler for flytting av livsforsikrings- og pensjonskontrakter mellom pensjonsinnretninger. Pensjonsinnretninger omfatter livsforsikrings-selskap, pensjonskasse, bank og forvaltningsselskap for verdipapirfond. Flyttereglene er i dag gitt i forskrifter, og Banklovkommisjonens forslag innebærer en opprydning og forenkling av reguleringen. Norges Bank støtter kommisjonens forslag.

Banklovkommisjonen deler seg i et flertall og mindretall med hensyn til adgangen til å kreve gebyr for flytting, og med hensyn til forsikringsselskapets adgang til å kreve et seleksjonsfradrag ved flytting av individuelle pensjonsavtaler. Norges Bank støtter flertallets syn som innebærer at det gis adgang til å kreve gebyr ved flytting, og at adgangen til seleksjonsfradrag oppheves. Det er rimelig at kostnader for avgivende selskap dekkes av forsikringstakeren som flytter sin avtale og ikke kundene som gruppe gjennom økte premier. Norges Bank mener også at det er urimelig at individuelle forsikringstakere i forbindelse med flytting i ettertid risikerer å få verdien av forsikringen redusert (seleksjonsfradrag) etter selskapets skjønn.

Norges Bank støtter Banklovkommisjonens vektlegging av at midler som tilleggsavsetninger, kursreserve og premiefond skal beholde sin rettslige karakter ved flytting. Det er meget viktig at flyttereglene i seg selv ikke stimulerer til flytting ved at for eksempel kursreserver blir tildelt forsikringstaker med endelig virkning ved flytting. Banklovkommisjonens medlem Vannebo mener forslaget om bruk av overskytende premiereserve ikke er heldig fordi flyttingen i seg selv vil kunne få betydning for utbetalt pensjon, og fordi det bidrar til å komplisere reglene. Norges Bank mener prinsipielt at flyttereglene må være nøytrale med hensyn til beslutning om flytting. Det bør videre være et mål i seg selv å ha enklest mulig regler.

Med hilsen

Jon A. Solheim

Arild Lund
Publisert 8. mai 2003 13:31