Norges Bank

Brev

Høring - Forslag til endringer i regnskapsloven - egenkapitalmetoden og virkelig verdi på finansielle instrumenter

Norges Banks brev av 15. april til Finansdepartementet

Det vises til brev fra Finansdepartementet av 20. januar 2003 der det bes om merknader til forslag til endringer i regnskapsloven for finansielle instrumenter og overgangsregler knyttet til egenkapitalmetoden og bruttometoden.

Norges Banks har ikke synspunkter på ovennevnte høring utover de generelle forhold som fremgår av vår høringsuttalelse til diskusjonsnotatet fra Norsk RegnskapsStiftelse om regnskapsføring av finansielle instrumenter i henhold til den internasjonale regnskapsstandarden IAS 39. Høringsnotatet ble sendt Norsk RegnskapsStiftelse 27. mars 2003, og er tilgjengelig på bankens internettsider.

Med hilsen

Sindre Weme (e.f.)

Bjørne Dyre Syversten
Publisert 15. april 2003 12:10