Norges Bank

Brev

Høring - behov for tiltak for å styrke grunnfondsbevisets stilling

Norges Banks brev av 18. mars 2003 til Finansdepartementet

Vi viser til brev fra Finansdepartement datert 23.12.02.

I det vedlagte høringsnotatet til brevet konkluderer Kredittilsynet med at:

"Kredittilsynet finner ut i fra en samlet vurdering ikke grunn til å foreslå at grunnfondsbevisforskriftens bestemmelser vedrørende utbytte og avsetning til utjevningsfond §§ 14 og 26, endres slik som foreslått av Sparebankforeningen."

Norges Bank slutter seg til Kredittilsynets konklusjon.

Kredittilsynet foreslår videre at grunnfondsbevisforskriftens § 26 endres slik at kravet om særskilt samtykke fra Kredittilsynet ved avsetning til utjevningsfond tas ut.

Norges Bank støtter dette.

Med hilsen

Arild J Lund (e.f.)

Sindre Weme
Publisert 18. mars 2003 12:40