Norges Bank

Brev

Høring - Utkast til forskrift om forvalterregistrering av andelseiere i verdipapirfond

Norges Banks brev av 7. februar 2003 til Finansdepartementet

Det vises til brev fra Finansdepartementet av 8. november 2002 der det bes om merknader til Kredittilsynets utkast til forskrift om forvalterregistrering av andelseiere i verdipapirfond.

Norges Bank støtter i hovedsak forskriftsforslaget, men ser behov for enkelte avklaringer angående innhenting av opplysninger for statistiske formål.

For å utarbeide statistikk på verdipapirområdet er det blant annet nødvendig å samle inn opplysninger om de reelle eierne av verdipapirfondsandeler. Etter Norges Banks oppfatning er det uavklart om det foreliggende forskriftsutkastet gir offentlige statistikkmyndigheter direkte hjemmel til å kunne kreve de nødvendige opplysningene (jf § 5), eller om forskriftsutkastet forutsetter at de offentlige statistikkmyndighetene må ha et eget, eksplisitt hjemmelsgrunnlag for å kunne kreve opplysningene.

Norges Bank mener statistikkmyndighetene må ha anledning til å hente opplysninger om de reelle eierne direkte fra verdipapirfondenes forvaltningsselskaper istedenfor å måtte gå omveien om de enkelte forvalterne. Slike opplysninger må ut fra statistikkmyndighetenes behov avgis innen en rimelig frist. Dette er av særlig betydning i forhold til opplysninger fra utenlandske forvaltere, ettersom hjemmelsgrunnlaget for å kunne kreve opplysninger direkte fra slike forvaltere er usikkert.

Etter det Norges Bank kjenner til, har ikke de forholdene som tas opp her blitt vurdert under utarbeidelsen av forskriftsutkastet. Det er derfor viktig at den endelige forskriften sikrer offentlige statistikkmyndigheters behov for opplysninger.

Med hilsen

Arild J. Lund (e.f.)

Sindre Weme
Publisert 7. februar 2003 14:53