Norges Bank

Brev

Norges Banks rapport om finansiell stabilitet - høst 2002

Norges Banks brev av 26. november 2002 til Finansdepartementet

Vedlagt følger Norges Banks rapport Finansiell stabilitet 2/2002. Rapporten vil bli publisert 28. november.

Hovedtrekkene i analysen kan sammenfattes som følger:

Kursfallet på verdens aksjemarkeder det siste halve året har i varierende grad påvirket finansinstitusjoners, husholdningers og foretaks evne til å tåle nye forstyrrelser. Siden de økonomiske utsiktene samtidig er svekket, vurderer vi utsiktene for finansiell stabilitet internasjonalt nå å være svakere enn vi gjorde i vår.

Nedgangen i aksjemarkedene, lavere vekst ute og økt rente i Norge har så langt i liten grad bremset norske aktørers vilje til å gjeldsette seg. Veksten i samlet gjeld til Fastlands-Norge har vært omtrent uendret siden forrige rapport. Husholdningene har opprettholdt en høy gjeldsvekst, mens den er noe lavere i foretakene.

Gjeldsveksten i husholdningene er fortsatt klart sterkere enn inntektsveksten. Gjeldsbelastningen øker derfor fortsatt. Veksten i boligprisene har derimot avtatt noe i det siste. Økt andel boliglån utover panteverdien av boligen kan tyde på at husholdninger i økende grad benytter seg av høye boligverdier som sikkerhet ved opptak av lån til andre formål. Bankene har i dag en vesentlig høyere andel av sin utlånsmasse knyttet til husholdninger med høy rentebelastning og lave inntekter enn i tiden før bankkrisen. Samlet sett vurderes kredittrisikoen ved lån til husholdninger som moderat, men noe økt fra forrige rapport.

Foretakenes samlede gjeldsbelastning er høy etter sterk opplåning i mange år. De siste årene har svekket lønnsomhet redusert gjeldsbetjeningsevnen. Veksten i foretakenes gjeld har ligget tilnærmet flatt hittil i år. Men det er store sektorvise forskjeller. For konkurranseutsatte næringer har gjelden stabilisert seg. Foretak i skjermede næringer har på den annen side opprettholdt en forholdsvis høy gjeldsvekst. På grunn av den høye gjeldsbelastningen vil en eventuell svekket inntjening raskt øke tallet på foretak med betalingsproblemer. Kredittrisikoen ved lån til foretakene er høyere enn for et halvt år siden, og den må nå karakteriseres som relativt høy for lån til konkurranseutsatte foretak, men fortsatt moderat for foretak i skjermede næringer.

Bankenes opplåning i penge- og kapitalmarkedene har blitt noe redusert det siste halve året. Det siste halve året har renten på langsiktig finansiering økt mindre enn renten på kortsiktig finansiering. Mens de små og mellomstore bankene har tilpasset seg denne utviklingen ved å øke sin obligasjonsfinansiering, har de tre største bankene redusert andelen obligasjonsfinansiering i sin portefølje. Dette vil isolert sett bidra til å øke likviditetsrisikoen i disse bankene. Samlet sett vurderes likviditetsrisikoen i bankene fortsatt som relativt lav, men noe økt i forhold til forrige rapport.

Bankenes resultater var betydelig svakere i de tre første kvartalene i år enn i samme periode i fjor. Dette skyldes hovedsakelig lavere provisjonsinntekter og inntekter fra verdipapirmarkedene. I tillegg har utlånstapene og andelen misligholdte lån økt noe. Til tross for svakere resultater økte kapitaldekningen i bankene samlet sett. Egenkapital­avkastningen i de største norske finanskonsernene var lavere i de tre første kvartalene i år enn i tilsvarende periode i fjor.

På grunn av sin soliditet er bankene godt rustet til å møte en eventuell svakere økonomisk utvikling. Norske banker er typiske utlånsbanker og dermed sterkt eksponerte overfor kredittrisiko. Den nåværende sterke veksten i utlån til husholdningene kan ikke opprettholdes over tid. Den økte konsentrasjonen av gjeld i husholdninger med høy rentebelastning og lave inntekter utgjør en ny usikkerhetsfaktor.

Samlet sett vurderes utsiktene for finansiell stabilitet som tilfredsstillende, men svakere enn for et halvt år siden.

Finance Credit-saken viser hvordan risikoen kan øke når mange handler på grunnlag av feil og mangelfull informasjon. Saken endrer ikke vår konklusjon i denne rapporten om at utsiktene for finansiell stabilitet er tilfredsstillende.

Med hilsen

Svein Gjedrem

Jon A. Solheim

Kopi: Kredittilsynet

Publisert 26. november 2002 16:50