Norges Bank

Brev

Høring - Forslag til forskrift om unntak fra flaggeplikten for verdipapirforetak

Norges Banks brev av 20. november til Finansdepartementet

Det vises til brev fra Finansdepartementet av 9. oktober 2002 der det bes om merknader til Kredittilsynets forslag til forskrift om unntak fra flaggeplikten for verdipapirforetak.

Et verdipapirforetaks eierandel i et børsnotert aksjeselskap vil kunne endres ofte som følge av verdipapirforetakets normale virksomhet. Dersom verdipapirforetaket inngår i et finanskonsern som samlet sett har en eierandel i nærheten av en flaggegrense, vil derfor flaggeplikten kunne utløses ofte. Norges Bank ser at flaggeplikten kan være byrdefull i disse tilfellene. Imidlertid tilsier hensynet til like spilleregler og et oversiktlig regelverk felles flaggeregler for alle aktørene i markedet.

Norges Bank mener et akseptabelt kompromiss er å opprettholde felles flaggegrenser for alle aktører, men unnta verdipapirforetak fra konsolidering med resten av finanskonsernet når det gjelder flaggeplikten. Det vil bety at verdipapirforetaket og finanskonsernet eksklusiv verdipapirforetaket anses som selvstendige enheter med hensyn til flaggeplikten, men at flaggegrensene for hver av disse enhetene er de samme som for andre aktører.

I høringsnotatet fra Kredittilsynet omtales gjennom eksempler beregningsmåten for flagging av derivatposisjoner. Norges Bank mener uavhengig av den foreliggende høringen at beregningsreglene bør endres slik at de ikke baseres på at alle derivatposisjoner utøves. Bruk av deltaverdi samt motregning av posisjoner vil gjøre at beregningsreglene for derivatposisjoner kommer mer på linje med allment aksepterte teorimodeller for slike posisjoner.

Med hilsen

Arild J. Lund (e.f.)

Sindre Weme
Publisert 20. november 2002 09:01