Norges Bank

Brev

Høring - forslag til forskrift om opplysninger som skal fremgå av verdipapirregister, og forslag til forskrift om krav til utstedelse ved verdipapirforetaks handel med børsnoterte kjøpsretter og salgsretter uten medvirkning av oppgjørssentral

Norges Banks brev av 15. november til Finansdepartementet

Det vises til Finansdepartementets brev av 7. oktober 2002 der det bes om merknader til ovennevnte forskriftsforslag.

Opplysninger som skal fremgå av verdipapirregister

Norges Bank støtter i hovedsak forskriftsforslaget, men ser behov for noe nærmere utdypning og presisering på enkelte felt. Dette gjelder særlig i forhold til verdipapirregistrets funksjon som primærkilde for verdipapirstatistikk. Det vises i den forbindelse også til vårt høringssvar av 31.8.00 med merknader til verdipapirregisterloven.

Generelle statistikkhensyn
Verdipapirsentralen (VPS) er i dag en meget viktig datakilde for å kartlegge finansielle beholdninger og finansielle strømmer mellom institusjonelle sektorer. I vårt høringssvar til verdipapirregisterloven la vi vekt på at tilgangen til data for statistikkformål måtte opprettholdes.

"Godkjenningsvilkårene for registre må blant annet kreve at registrene bærer ansvaret for at data, i henhold til nærmere bestemmelser, blir tilrettelagt på en bestemt måte for statistikk-, skatte- og tilsynsformål, for eksempel er det sentralt at registrene må inneholde opplysninger om hvilke institusjonelle sektorer de reelle eiere og utstedere tilhører. Slik datatilrettelegging må også omfatte forvalterkonti. Det er i denne sammenheng viktig å utforme kravene til rapportering slik at de tar hensyn til de særskilte problemene som begrensede innsynsmuligheter hos utenlandske verdipapirregistre og utenlandske forvaltere kan medføre."

Norges Bank har i henhold til avtale med Statistisk Sentralbyrå et utvidet ansvar for å utarbeide verdipapirstatistikk. Generelt innebærer det behov for opplysninger om
det som innlendinger legger ut av ulike verdipapirer (pr ISIN/annet ID) både i Norge og utlandet fordelt på reelle utstedere og reelle eiere
det som innlendinger eier (fordelt på reelle eiere) av verdipapirer som er lagt ut av utlendinger enten i Norge eller utlandet
tilhørende transaksjons- og omvurderingsopplysninger (etter art) for de to ovenfor nevnte punktene pluss avkastningsopplysninger (etter art)

Beholdningene skal verdsettes både til pålydende verdi og markedsverdi, mens transaksjonene skal verdsettes til pålydende verdi og den reelle omsetningsverdien. Opplysningene må inneholde kjennetegn som gjør det mulig å samordne ulike datakilder for blant annet å unngå dobbeltrapportering. I tillegg må type verdipapir spesifiseres.

Det er viktig at minimumskravene til informasjon som skal fremgå av verdipapirregistre om de reelle eierne også blir gjort gjeldende overfor forvaltere, ettersom det av statistikkhensyn er viktig å få beholdnings- og transaksjonsopplysninger om de reelle eierne bak forvalterkontiene.

Norges Bank ser det videre som hensiktsmessig og effektivt både for statistikkprodusenter og aktørene i verdipapirmarkedet at det enkelte verdipapirregister får et koordineringsansvar for å hente inn nødvendige opplysninger fra de enkelte forvaltere og forvalterkonti ved leveranser av opplysninger for statistiske formål til Norges Bank. Alternativet er å innhente opplysningene direkte fra aktørene i verdipapirmarkedet, noe som vil øke aktørenes rapporteringsbyrde. Et slikt krav om koordineringsansvar bør inntas i konsesjonsvilkårene for å drive virksomhet som verdipapirregister.

Markedsverdiprinsippet er sentralt for utarbeidelse av verdipapirstatistikk. Norges Bank vil derfor anbefale at "sluttseddel" (handelsbeløp, antall enheter som inngår i transaksjonen og handelskurs) registreres for alle transaksjoner i verdipapirer som er registrert i et verdipapirregister, uavhengig av om handelen går via megler eller ikke. Dette er på linje med VPS sitt opprinnelige utkast til forskriftens § 12. Se for øvrig nærmere omtale om dette i våre merknader til § 12.

Et enkelt og kostnadseffektivt system for statistisk informasjon om verdipapirmarkedet kan sikres ved å knytte innhentingen av statistikk opp mot institusjonene som står for verdipapirregistreringen. Det bør derfor ­­­­i størst mulig grad legges vekt på statistikkhensyn, såfremt det ikke svekker andre viktige hensyn i verdipapirregisterloven. Eksempelvis valgfrihet mellom ulike registre, og valg mellom direkte registrering og forvalterregistrering. Det må også tas hensyn til konkurransesituasjonen ved at norskregistrerte verdipapirregistre gis vilkår som er i overensstemmelse med det som er vanlig i andre EØS-land.

Spesifikt om de enkelte paragrafene

§ 1 Virkeområde

Forskriften bør også gjelde forvalter og forvalterkonti. Alternativt kan dette presiseres i egen forskrift fastsatt med hjemmel i verdipapirregisterlovens § 6-3.

§ 2 Opplysninger om utsteder og registrerte finansielle instrumenter

Under pkt 1. og 2. bør det stå henholdsvis utsteders/låntakers navn, adresse, forretningskontor (som angir utsteders jurisdiksjon) og utsteders/låntakers fødsels- eller organisasjonsnummer.

I tillegg bør denne paragrafen ha et bedre presisjonsnivå. Følgende opplysninger bør i tillegg registreres som en presisering av forslaget:
Landkode (ISO-kode) for utsteders/låntakers hjemland.
En entydig kode for type finansielt instrument (aksje, obligasjon, grunnfondsbevis, sertifikat med videre).
CFI-kode (Classification of Financial Instruments).
To felt for institusjonell utstedersektor; ett felt for å angi sektorkode for den juridiske enheten som utsteder tilhører og ett felt som kan benyttes for å overstyre sektorkoden i første felt i de tilfellene utsteder tilhører en statistisk enhet som er forskjellig fra den juridiske enheten.
Valutakode (ISO-kode) for det finansielle instrumentets pålydende.
Kode for om det finansielle instrumentet er notert ved norsk børs, kun ved utenlandsk børs eller ikke-børsnotert.
Valutakode (ISO-kode) for den valuta som det finansielle instrumentet er notert i (gjelder børsnoterte finansielle instrumenter).
Utstedelsesdato for det finansielle instrumentet.

§ 3 Opplysninger om aksjer, grunnfondsbevis, andre verdipapirer som kan likestilles med aksjer eller grunnfondsbevis, samt tegningsretter til slike

Når det gjelder pkt 1 "type finansielt instrument", bør det fastsettes entydige koder for dette, jf merknad til § 2 ovenfor.

Pkt. 5 bør endres til å lyde "Landkode (ISO-kode) for hvor det finansielle instrumentet er utstedt.

§ 4 Opplysninger om obligasjoner og andre gjeldsinstrumenter

Pkt. 2 bør splittes i fire separate punkter og presiseres som følger:
Lånets opprinnelige størrelse.
Lånets totale låneramme.
Beløp som er utstedt.
Størrelsen på fiktive egenbeholdninger som inngår i beløp som er utstedt.

Sistnevnte punkt er nødvendig for å kunne fastslå det faktiske beløpet som er utstedt. I tilfeller der åpne obligasjons-/sertifikatlån blir emittert via utsteder eller mekler (som opptrer på vegne av utsteder) vil ofte hele lånerammen bli lagt ut og dermed registrert i verdipapirregisteret med en gang, selv om bare deler av lånet reelt sett blir emittert. Utsteder eller mekler (som opptrer på vegne av utsteder) vil i slike tilfeller sitte på en fiktiv egenbeholdning på sine investorkonti, som pr i dag feilaktig inngår i beholdningene for berørte lån. Den fiktive egenbeholdningen skal først inngå i beløpet som er utstedt etter hvert som det reelt emitteres.

Pkt. 3 bør endres til å lyde "Andelens størrelse / pålydende".

Pkt. 5 bør endres til å lyde "Opprinnelig løpetid".

Pkt. 6 bør omfatte opplysninger om nominell rente, både den opprinnelige nominelle rente og endringer som skjer i den underveis i lånets løpetid. Når det gjelder opplysninger om utbetalt rente vises det til omtale under § 12.

I tillegg bør følgende opplysninger registreres:
Valutakode for den valuta som lånet er lagt ut i.

For de opplysninger som til enhver tid skal fremgå i lånets løpetid bør det angis hvilket tidspunkt (dato og klokkeslett) som opplysningene refererer til.

§ 5 Opplysninger om derivater

I tillegg bør følgende opplysninger registreres:
En entydig kode for type derivat

§ 6 Opplysninger om verdipapirfondsandeler

I tillegg bør følgende opplysninger registreres:
Verdipapirfondets navn, adresse, organisasjonsnummer og registreringsland (landkode)
En entydig kode for undergrupper av verdipapirfond i henhold til den til en hver tid gjeldende inndeling som er anbefalt av Verdipapirfondenes forening

§ 7 Opplysninger om finansielle instrumenter som er delregistrert

I tillegg bør følgende opplysninger registreres:

Entydige koder som angir flyttinger henholdsvis til og fra et verdipapirregister fra/til et annet verdipapirregister

§ 8 Innsyn i opplysninger som er registrert om finansielle instrumenter

Norges Bank mener at verdipapirregistret i sine regler bør kunne skjerme alle data som kan brukes til å identifisere enkeltpersoner for andre enn de som har tjenstlig behov for slike. Det vil si diverse myndigheter, og utstedere eller andre som gjennom selskapets vedtekter, låneavtaler eller andre avtaler bestemmer at slike opplysninger kan leveres ut fra verdipapirregisteret. Dette omfatter i første rekke opplysninger som registreres i §§ 9, 10, 11 og 12. Allmennheten bør ha adgang til anonymiserte opplysninger fra disse §§.

§ 9 Opplysninger om innehaver

I tillegg bør følgende opplysninger registreres:
To felt for institusjonell eiersektor; ett felt for å angi sektorkode for den juridiske enheten som eieren tilhører og ett felt som kan benyttes for å overstyre sektorkoden i første felt i de tilfellene eieren tilhører en statistisk enhet som er forskjellig fra den juridiske enheten

§ 12 Opplysninger om transaksjoner

Under pkt 2 "Transaksjonstyper" bør det i tillegg til alle vanlige transaksjonstyper (emisjoner, innløsninger, kjøp og salg i 2. håndsmarkedet med videre) særskilt spesifiseres egne koder for
Ekte gjenkjøpsavtaler, slik at de ikke føres som transaksjoner i 2. håndsmarkedet. Hensikten med å registrere egne koder for slike avtaler er at det da blir mer samsvar med norsk regnskapsskikk og internasjonale statistikkstandarder, som regner ekte gjenkjøpsavtaler som låneavtaler.
Transaksjoner i forbindelse med henholdsvis fusjoner og fisjoner.
Flyttinger av delregistrerte verdipapirer henholdsvis til og fra et verdipapirregister, jf merknad under § 7.
Konverteringer inn i et verdipapirregister av et finansielt instrument som tidligere ikke har vært registrert i annet verdipapirregister og tilsvarende sletting av et finansielt instrument fra et verdipapirregister (og som ikke gjelder flytting til nytt verdipapirregister).
Opplysninger om henholdsvis utbetalt utbytte og renteutbetalinger.

Punkt 8. og 9. bør gjelde alle transaksjoner som foretas i verdipapirer som er registrert i et verdipapirregister, uansett om transaksjonen skjer via megler eller ikke. Vi er her på linje med VPS, som i sitt opprinnelige utkast til denne paragrafen ikke ønsket noen begrensning med hensyn til megleroppgjør inntatt i denne bestemmelsen, jf kommentarer til § 12 i høringsnotatet. Alle internasjonale anbefalinger om utarbeiding av verdipapirstatistikk (herunder FNs nasjonalregnskapsstandard System of National Accounts 1993, SNA 1993, og European System of Accounts 1995, ESA 1995) baseres på bruk av markedsverdiprinsippet. Alle beholdningsstørrelser skal angis i markedsverdier og alle transaksjoner til omsetningsverdier i henhold til disse anbefalingene. Pr i dag kan en kun få tilnærmet slike opplysninger for børsnoterte verdipapirer. Det er derfor ønskelig at VPS sitt opprinnelige utkast til denne paragrafen legges til grunn, slik at handelsbeløp, antall enheter som handles og handelskurs registreres for alle transaksjoner i verdipapirer som er registrert i et verdipapirregister.

Merknader til forslag til forskrift om krav til utstedelse ved verdipapirforetaks handel med børsnoterte kjøpsretter og salgsretter uten medvirkning av oppgjørssentral.

Norges Bank har ingen merknader til dette forslaget.

Med hilsen

 

Arild Lund (e.f.)

                                             Sindre Weme

Publisert 15. november 2002 12:38