Norges Bank

Brev

Høring - forslag om innføring av krav om internrevisjon i finansnæringen

Norges Banks brev av 15. oktober til Kredittilsynet

Vi viser til Kredittilsynets brev av 28. juni 2002 med forslag til endring i internkontrollforskriften om innføring av krav om internrevisjon i finansnæringen for å styrke foretakenes interne kontroll.

Det foreslås å innføre krav om intern revisjon for banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, forsikringsselskaper, pensjonskasser og -fond, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond med en forvaltningskapital for egen og kunders regning på mer enn 10 mrd. kroner eller inngår i finanskonsern med samlet forvaltningskapital som overstiger dette. I tillegg foreslås det at institusjoner som anses å være en del av infrastrukturen i verdipapirmarkedet, pålegges obligatorisk internrevisjon. Dette gjelder børser, markedsplasser og oppgjørssentraler samt Verdipapirsentralen. Kredittilsynet foreslår at det uansett bør være en hovedregel og en del av styrets ansvar, i alle foretak å ta stilling til om internrevisjon skal etableres.

En undersøkelse i fjor viser at en stor andel av bankene og forsikringsselskapene som vil bli omfattet av internrevisjonsplikten, allerede har innført internrevisjon på frivillig basis. Kredittilsynet antar at forslaget derfor vil få størst praktisk betydning for finansieringsselskapene, fondsforvaltningsselskapene og pensjonskassene som er av en slik størrelse at de blir omfattet av forslaget, men at det ikke er mange, for eksempel bare 3-4 fondsforvaltningsselskaper.

Norges Bank slutter seg til Kredittilsynets vurderinger og støtter forslaget om å innføre krav om internrevisjon for de største og viktigste finansforetakene. I likhet med Kredittilsynet legger vi vekt på at internrevisjonen er et viktig element for å sikre kvaliteten på internkontrollen og bidra til at institusjonene drives på en forsvarlig og betryggende måte blant annet av hensyn til stabiliteten i det finansielle systemet. Vi legger dessuten vekt på Basel-komiteens anbefalinger om at det bør etableres internrevisjon i banker og at flere land har innført krav om internrevisjon i tråd med anbefalingene.

Etter forslaget skal internrevisjonen etableres i henhold til anerkjente standarder. Vi legger til grunn at Basel-komiteens prinsipper for evaluering av den interne kontrollen (1998) og prinsipper for internrevisjon (2001) er av de ledende anbefalinger på området.

Norges Bank støtter Kredittilsynets forslag om å utvide internkontrollforskriften til å omfatte også finansieringsforetak på lik linje med banker, forsikringsselskaper, verdipapirforetak, mv.

Med hilsen

Henning Strand  (e.f.) Kari Olsen

Publisert 15. oktober 2002 08:25