Norges Bank

Brev

Høring - forslag om endring i kapitaldekningsregelverket som følge av endring i regnskapsloven § 5-17 om vurdering etter egenkapitalmetoden

Norges Banks brev av 10. oktober 2002 til Finansdepartementet

Vi viser til Finansdepartementets brev av 22. august 2002 vedlagt Kredittilsynets høringsnotat med forslag til endring i forskrift 1. juni 1990 om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner (beregningsforskriften). Forslaget har bakgrunn i en endring i desember 2000 i regnskapslovens § 5-17 om overgang til en porteføljevurdering ved vurdering av investeringer i datterselskaper og tilknyttede selskaper etter egenkapitalmetoden. Endringen i regnskapsloven innebærer at behovet for å belaste morselskapets egenkapital ved nedskrivning av en investering beregnes i forhold til fond for vurderingsforskjeller når alle datterselskaper og tilknyttede selskaper ses under ett.

Kredittilsynet foreslår at det innføres et nytt punkt d i § 7 første ledd i beregningsforskriften, som innebærer at det skal gjøres fradrag i kjernekapitalen tilsvarende differansen mellom det beløp som trekkes fra i beregningsgrunnlaget etter § 6 b punkt a i kapitaldekningsforskriften av 22. oktober 1990 og selskapets samlede fond for vurderingsforskjeller. Det beløp som fremkommer i henhold til kapitaldekningsforskriftens § 6b bokstav a, er summen av de enkelte investeringenes fond for vurderingsforskjeller, beregnet separat for hver investering, men slik at det bare er positive fond for vurderingsforskjeller som inngår. Differansen mellom summen beregnet i henhold til kapitaldekningsforskriftens § 6b bokstav a og det samlede fondet for vurderingsforskjeller vil derfor tilsvare summen av eventuelle negative fond for vurderingsforskjeller som inngår i det samlede fondet for vurderingsforskjeller.

Kredittilsynet viser til at den foreslåtte endringen vil innebære at nøytraliseringen av egenkapitalmetoden i kapitaldekningsregelverket blir slik som den var før endringen av egenkapitalmetoden. Endringen vil ikke medføre en full nøytralisering i forhold til det kapitaldekningskravet som beregnes etter kostmetoden. Sammenlignet med den forskjell som er oppstått etter endringen i egenkapitalmetoden vil likevel forslaget innebære at metodene blir mer like i den forstand at det ved en negativ verdiutvikling for en enkelt investering i kapitaldekningssammenheng ikke lenger kan tas hensyn til verdiutviklingen for de andre investeringene.

Kredittilsynet foreslår at endringen ikke gjøres gjeldende for livsforsikringsselskaper og pensjonskasser i tråd med tidligere praksis.

Norges Bank slutter seg til Kredittilsynets forslag og har ingen merknader til den foreslåtte endringen i § 7 i forskrift 1. juni 1990 om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner

Med hilsen

Henning Strand (e.f.)

Kari Olsen

Publisert 10. oktober 2002 13:23