Norges Bank

Brev

Høring - nærmere bestemmelser om utbetaling av ytelser for IPA og livrente i avtaler hvor ytelsene ikke fullt ut er garanterte i utbetalingsperioden

Norges Banks brev av 30. september 2002 til Finansdepartementet

Vi viser til Deres brev av 5. juli 2002.

Norges Bank slutter seg til Finansdepartementets utkast til endring av forskrift av 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14.

Forslaget trekker i retning av bedre tilrettelegging for avkastningsavhengig pensjonssparing ved å gi økte muligheter for å fortsette med slik sparing også i utbetalingsperioden. Et større innslag av avkastningsavhengig pensjonssparing vil etter Norges Banks syn kunne virke positivt både i forhold til den finansielle stabilitet og med hensyn til en videre utvikling av det norske verdipapirmarkedet.

Med hilsen

Arild Lund (e.f.)

Sindre Weme
Publisert 30. september 2002 13:10