Norges Bank

Brev

Forslag til endringer i forskriften om bankenes minstekrav til likvider

Norges Banks brev av 18. juni 2002 til Kredittilsynet

Vi viser til vårt brev til Finansdepartementet datert 8. november 2001 som ble videresendt til Kredittilsynet 28. januar i år og til senere telefonsamtaler mellom Sæther (KT) og Øwre (NB) angående forslaget til endringer i forskriften om bankenes minstekrav til likvider (likviditetsreservekravet).

Etter en henvendelse fra DnB har Norges Bank vurdert deler av forslaget til endringer i likviditetsreservekravet på nytt.

Innskudd i Norges Bank inngår som likvider både i dagens og forslaget til ny likviditetsforskrift. Samtidig er F-innskudd godkjent som sikkerhet for lån i Norges Bank. Det vil si at F-innskudd vil tas med to ganger når mengden av likvider skal beregnes etter forslaget til ny likviditetsforskrift. Vi foreslår derfor å endre andre strekpunkt i § 3 i forslaget til ny likviditetsforskrift fra "innskudd i Norges Bank" til "folioinnskudd i Norges Bank".

I dagens forskrift skal innskudd og innlån utenom sertifikater og obligasjoner i valuta telle med som "skyldnader". Det er ikke gitt noe begrunnelse for at bare en type gjeld i valuta skal telle med som skyldnader. Internasjonale anbefalinger om krav til likviditetsstyring understreker at bankene må kontrollere sine skyldnader i hver enkelt valuta. For at dette kravet skal være oppfylt må alle typer skyldnader i valuta inngå i et eventuelt likviditetsreservekrav. Endringen i definisjonen av skyldnader vil for de fleste store norske bankene øke mengden skyldnader. Dette har sitt motstykke i at de fleste bankene også vil få økte mengder likvider når forskriften endres. Norges Bank har imidlertid vurdert om kravet til likvider bør reduseres som følge av dette, og kommet frem til at prosentsatsen bør reduseres til 5 prosent.

Konklusjon
I forslaget til § 2 endres prosentsatsen for likvider, slik at paragrafen lyder:
"Banker som omfattes av denne forskriften, skal ha en beholdning av likvider som minst utgjør 5 prosent av den enkelte banks skyldnader."

Det gjøres en endring i forslaget til § 3 andre strekpunkt slik at dette punktet lyder:
"-folioinnskudd i Norges Bank"

 

Norges Bank ber om at disse endringene innarbeides i forslaget til ny likviditetsreserveforskrift før det sendes på høring.

Med hilsen

Jon A. Solheim

Grete Øwre
Publisert 18. juni 2002 13:00