Norges Bank

Brev

Utkast til revidert forskrift om minstekrav til likvider for forretnings- og sparebanker

6.11.01

§ 1.Hvem som omfattes av forskriften
Denne forskriften omfatter alle norske forretnings- og sparebanker, jf. lov av 24. mai 1961 nr. 2 om forretningsbanker og lov av 24. mai 1961 nr. 1 om sparebanker. Filialer i utlandet omfattes ikke av denne forskriften.

§ 2.Minstekrav til likvider
Banker som omfattes av denne forskriften, skal ha en beholdning av likvider som minst utgjør 6 pst. av den enkelte banks skyldnader.

§ 3.Definisjon av likvider
Som likvider i henhold til denne forskriftens § 2 regnes den enkelte banks

  • beholdning av sedler og mynt
  • innskudd i Norges Bank
  • obligasjoner, sertifikater og statskasseveksler utstedt eller garantert av stater i OECD-området som ikke har reforhandlet sin utenlandske statsgjeld de siste fem årene, fratrukket slike obligasjoner og sertifikater som er deponert som sikkerhet
  • det laveste av ubenyttet D-lånsadgang og ubenyttede sikkerheter i Norges Bank

Andre nullkupongpapirer enn norske statskasseveksler godtas ikke som likvider. Kun ordinære obligasjoner og sertifikater godkjennes. Ansvarlige lån godtas ikke som likvider.

§ 4.Definisjon av skyldnader Som skyldnader i henhold til denne forskriftens § 2 regnes den enkelte banks beholdning av

  • innskudd fra andre enn innenlandske og utenlandske banker
  • nettogjeld til andre innenlandske og utenlandske banker utenom obligasjoner og sertifikater
  • obligasjons- og sertifikatgjeld, fratrukket bankens egen beholdning av obligasjoner og sertifikater utstedt av andre banker underlagt disse forskrifter.

Dersom noen av disse postene er negative, skal de komme til fratrekk i skyldnadene

Passiva denominert både i valuta og norske kroner skal regnes med som skyldnader i henhold til denne forskriften.

§ 5.Ikrafttreden
Denne forskrift trer i kraft straks.

Publisert 15. januar 2002 09:19