Norges Bank

Brev

Forslag til endringer i forskriften om bankenes minstekrav til likvider

Norges Banks brev av 8. november 2001 til Finansdepartementet

Vi viser til møte mellom Finansdepartementet og Norges Bank 26. oktober 2001.

I møtet viste Norges Bank til at dagens likviditetsreservekrav i liten grad har blitt endret for å fange opp de endringer som har skjedd på bankenes balanse eller i andre deler av reguleringen. I rundskriv nr 8/30. august 1999 åpner Norges Bank for at utenlandske obligasjoner og sertifikater kan stilles som sikkerhet overfor Norges Bank forutsatt at papirene er av tilfredsstillende kvalitet. Endringen trådte i kraft 1. september 1999, samtidig med at Norges Bank begynte å kreve sikkerhet for F-lån. Gjeldende regler er oppsummert i rundskriv nr 2/2. april 2001.  I følge likviditetsreservekravet skal likvider være denominert i norske kroner. Det har derfor utviklet seg en praksis der bankene deponerer utenlandske verdipapirer i Norges Bank og bruker ubenyttet låneadgang for å oppfylle likviditetsreservekravet. Etter det Norges Bank kjenner til, har enkelte banker nå kommet i en situasjon der de ikke kan gjøre ønskede tilpasninger i verdipapirporteføljen uten at det vil komme i konflikt med likviditetsreservekravet.

Norges Bank mener at dagens likviditetsreservekrav er uhensiktsmessig av flere grunner:

  • Bankene får ikke uttelling for beholdningen av utenlandske obligasjoner med god likviditet
  • Lav statlig opplåning og begrenset tilbud av private norske obligasjoner begrenser mulighetene for ytterligere investeringer i obligasjoner denominert i norske kroner
  • Ønsket diversifisering av investeringene i retning av større andel utenlandske verdipapirer hindres av likviditetsreservekravet
  • Bankene må gå omveien om deponering av verdipapirer i Norges Bank for å tilfredsstille likviditetsreservekravet

I lys av at det ikke vurderes som ønskelig å følge opp Banklovkommisjonens forslag til likviditetsregulering separat vil Norges Bank foreslå at forskriften endres slik at statspapirer utstedt eller garantert av stater i OECD-området som ikke har reforhandlet sin utenlandske statsgjeld de siste 5 årene godtas som likvider. Det foreslås at alle papirene kan telle med uavkortet, i motsetning til hva som gjelder når papirene deponeres som sikkerhet for lån i Norges Bank. Begrunnelsen for dette er at det ligger andre hensyn bak et kvantitativt krav til likviditetsreserve enn det gjør når Norges Bank krever sikkerhet for sine utlån til bankene. I tillegg foreslår Norges Bank å endre siste strekpunkt i § 3 slik at det laveste beløpet av ubenyttet D-lånsadgang og stilte sikkerheter kan telle med som likvider. Dette innebærer en presisering av dagens versjon i forhold til at de verdipapirene som bankene stiller som sikkerhet for lån i Norges Bank i dag benyttes både til D-lån og F-lån og at det ikke er noen øremerking av de stilte sikkerheter.

Vedlagt følger Norges Banks forslag til endringer i forskriften om minstekrav til likvider i forretnings- og sparebanker. I tillegg til endringene i § 3 er siste del av siste ledd i § 4 strøket. Vi foreslår også å fjerne dagens § 5 siden den beskriver en overgangsordning som gikk ut i 1989.  Vi foreslår også å fjerne henvisningene til Postbanken og Postbankloven siden Postbanken nå er fullt integrert i DnB.

Norges Bank foreslår at forslaget til forskriftsendring sendes på en hurtig høringsrunde til de berørte instanser.

Med hilsen

Jon A. Solheim

Grete Øwre

Vedlegg: Forslag til revidert forskrift om minstekrav til likvider i forretnings- og sparebanker

Kopi: Kredittilsynet, Banklovkommisjonen, FNH, Sparebankforeningen

Publisert 8. november 2001 12:50