Norges Bank

Brev

Høring - om beregning av effektiv rente på underkursobligasjoner

Norges Banks brev av 29. august 2001 til Finansdepartementet

Det vises til Finansdepartementets brev av 9. juli 2001 der det bes om merknader til den foreslåtte metoden for å splitte opp verdien på obligasjoner med tilknyttede opsjonselementer.

Norges Bank ser det som viktig at man får på plass et regelverk som gir grunnlag for å oppheve dagens delvise forbud mot å utstede underkursobligasjoner.

Norges Bank har ikke innvendinger mot å fastsette inngangsverdien på opsjonselementet residualt slik det foreslås i utkastet til forskrift.

Teknisk kommentar til forslagets § 14-23-7. Sett punkt 3 foran punkt 2 og endre teksten i nåværende punkt 2 til følgende: "Inngangsverdien på opsjonselementet framkommer ved å trekke verdien av det rene gjeldsbrevet fra den samlede verdien av obligasjonen (obligasjonens kjøpskurs)".

I forhold til verdipapirregisterlovutvalgets forslag til ny lov om verdipapirregistre vil forutsetningen i høringsnotatet om at beregningene av årlig kursgevinst/tap skal gjøres i verdipapirregistret for registrets egen kostnad øke kostnadene, og redusere fleksibiliteten ved finansiering i det norske obligasjonsmarkedet sammenlignet med finansiering i andre markeder. Norges Bank legger vekt på at norske finansmarkeder skal være konkurransedyktige i forhold til sammenlignbare land. På den bakgrunn støttet Norges Bank i høringsuttalelse av 31. august 2000 i hovedsak verdipapirregisterlovutvalgets forslag til ny verdipapirregisterlov. Det vises også til vår høringsuttalelse om obligasjonsbeskatning av 24. februar 1999 der Norges Bank gikk inn for beskatning etter markedsverdiprinsippet for profesjonelle aktører, mens andre aktører etter Norges Banks syn kunne skatte etter realisasjonsprinsippet. Hvis verdipapirregistrene ikke blir pålagt å forestå beregningene må beskatningen uansett legges til rette på en slik måte at uprofesjonelle investorer ikke selv forutsettes å foreta beregningene.

Med hilsen

Arild Lund (e.f.)

Sindre Weme
 
Publisert 29. august 2001 12:57