Norges Bank

Brev

Sampo - Søknad om tillatelse til å erverve mer enn 50 prosent av aksjene i Storebrand ASA

Norges Banks brev til Kredittilsynet 8. august 2001

Vi viser til Kredittilsynets brev av 16. juli 2001, hvor søknaden fra Sampo v/advokatfirmaet Wikborg, Rein & Co av 11. juli 2001 oversendes til orientering, eventuelt til uttalelse.

Vi viser videre til Kredittilsynets brev av 25. juli 2001 til Sampo v/advokatfirmaet Wikborg, Rein & Co. hvor Kredittilsynet redegjør nærmere for sitt syn på konsesjons- og eierbegrensningsreglene i finanslovgivningen, samt advokatfirmaets tilsvar til dette brevet av 1. august 2001.

Norges Bank tar Kredittilsynets vurderinger til etterretning og merker seg at det etter Kredittilsynets vurdering synes tvilsomt om det er lovmessig grunnlag for å kunne innvilge Sampos søknad. På denne bakgrunn finner Norges Bank det ikke hensiktsmessig å avgi uttalelse i saken.

Vi har forøvrig merket oss at Kredittilsynet har bedt Sampo og finske tilsynsmyndigheter om en nærmere redegjørelse for Sampos soliditet og finansielle stilling før og etter et eventuelt oppkjøp av Storebrand. Norges Bank er generelt opptatt av eventuelle oppkjøp og sammenslutninger av store finanskonsern utfra hvilken betydning de kan ha for den finansielle stabiliteten.

Dersom det senere skulle komme nye opplysninger som endrer vurderingene av det lovmessige grunnlaget, vil Norges Bank på nytt vurdere hvorvidt en skal avgi egen uttalelse i saken.

Med hilsen

Svein Gjedrem
Trond Eklund

Kopi: Finansdepartementet

Publisert 8. august 2001 14:00