Norges Bank

Brev

Om kapitaldekningsregelverket for finansinstitusjoner

Norges Banks brev til Finansdepartementet 16. mai 2001

Norges Bank viser til brev fra Finansdepartementet av 7.3.2001 der en ber om uttalelser til vurderinger foretatt av Kredittilsynet ved enkelte sider av dagens kapitaldekningsregelverk. Kredittilsynet har vurdert den kapitaldekningsmessige behandlingen av både utlån med pant i næringseiendommer og plasseringer i obligasjoner sikret med boliglånsporteføljer samt de øvrige bestemmelser i Direktiv 89/647/EØF som ikke er implementert i Norge i dag.

Generelle merknader

Regelverket og reguleringsregimet for norsk finanssektor utgjør samlet sett rammevilkår av stor betydning for sektorens internasjonale konkurranseevne. Det er viktig at regelverket utformes og praktiseres slik at det legges til rette for velfungerende finansielle markeder og en effektiv finansnæring, og at konkurranse kan finne sted på mest mulig like vilkår. Norges Bank er enig i Konkurranseflateutvalgets vurderinger om at norske finansinstitusjoner normalt bør underlegges regelverk og bestemmelser som tilsvarer det som gjelder internasjonalt, og at eventuelle strengere bestemmelser i det norske regelverket må vurderes i forhold til eventuelle konkurransemessige ulemper. I den grad en finner grunnlag for å gjennomføre særskilte tiltak, bør det være begrunnet i særnorske risikoforhold. Norges Bank vil for øvrig peke på at strengere krav for norske finansinstitusjoner enn filialer og grensekryssende virksomhet vil virke konkurransevridende, og øke interessen for å omgjøre datterbanker til filialer.

Kredittilsynets vurderinger i brevet av 1.2.2001 omhandler i hovedsak den kapitaldekningsmessige behandlingen av fordringer som er sikret med bestemte eiendeler, og hvilken risikovekt slike skal ha ved beregning av minstekrav til kapitaldekning. Dette vil igjen bestemme hvor mye egenkapital en finansinstitusjon må ha til å dekke uventede tap ved fordringer som er sikret med slike eiendeler. Norges Bank mener at underliggende risikoforhold må ligge til grunn ved valg av kapitaldekningsmessig behandling. I vurderingen av underliggende risiko vil det være naturlig å ta utgangspunkt i misligholdsrater i ulike segmenter og variasjoner i disse over tid. Dernest må en vurdere i hvilken grad pant i ulike aktiva gir grunnlag for en justering av risikovekten knyttet til eksponeringen.

Dersom den kapitaldekningsmessige behandlingen i Norge er forskjellig sammenlignet med andre land, kan dette ha konkurransemessige virkninger for norske finansinstitusjoner. Dette gjelder både i forhold til norske banker som opererer i utlandet, men også filialer av utenlandske banker som har virksomhet i Norge. I gjennomgangen av de forhold som tas opp i Kredittilsynets brev, har Norges Bank lagt til grunn at også andre lands myndigheter har fastsatt den kapitaldekningsmessige behandlingen (risikovekter) ut fra vurderinger av hvilken risiko som er knyttet til bestemte fordringer og de pant disse er sikret med. Dette tilsier etter Norges Banks vurdering at norske banker for sine internasjonale eksponeringer gis anledning til å anvende de samme risikovekter som er implementert overfor banker hjemmehørende i de land hvor motparten er etablert.

Kapitaldekningsmessig behandling av utlån med pant i næringseiendommer eller kontorbygg

Kredittilsynet tilrår at det inntil videre opprettholdes 100 prosent risikovekt på alle utlån med pant i kontorbygg og næringseiendommer ved beregning av minstekrav til kapitaldekning, og foreslår at saken gjennomgås på nytt ved behandlingen av forslagene fra Basel-komiteen. Norges Bank vil vise til Kredittilsynets gjennomgang av risikoen forbundet med finansiering av kontorbygg og næringseiendommer som viser at det er heftet betydelig risiko ved denne typen utlån. Markedsprisene på næringseiendom har svingt til dels betydelig over konjunktursykelen og bankene har erfaringsmessig hatt høye og store variasjoner i tap på utlån til eiendomsdrift. Samtidig vil en implementering av denne bestemmelsen, slik Kredittilsynet peker på, også medføre en vesentlig utvidelse av adgangen til å vekte fordringer 50 prosent, noe som vil medføre en svekkelse i kapitaldekningen. Norges Bank er enig i Kredittilsynets vurderinger og støtter derfor at man i Norge fortsatt bør tillegge 100 prosent risikovekt på alle utlån sikret med pant i kontorbygg og næringseiendommer.

Kredittilsynet antyder i sitt brev at de konkurransemessige virkningene for norske banker av å opprettholde 100 prosent risikovekt i dag trolig er små, både i forhold til konkurransen om norske og utenlandske kunder. I Sverige har myndighetene opprettholdt en risikovekting på 100 prosent for lån med pantesikkerhet i kontorbygg og næringseiendom, men tillater imidlertid en vekt på 50 prosent for lån sikret med pant i kontorbygg eller næringseiendom der lånene er gitt til land som tillater en 50 prosent vekt. I Danmark er det åpnet for at utlån som er sikret ved pant i kontor- og forretningseiendommer vektes 50 prosent under visse forutsetninger. Bestemmelsen omfatter tilgodehavender sikret ved pant i kontor- og forretningseiendommer beliggende i Danmark og i de øvrige medlemsstater som tillater en slik lavere vekting.

Norges Bank finner grunn til å fremheve at forskjellen i risikovekt som det her kan være tale om kan være avgjørende for hvorvidt norske banker vinner fram i konkurransen om utlån til utenlandske kunder. Ut fra hensynet til regelharmonisering og mest mulig like konkurransevilkår mener Norges Bank at norske banker bør tilordnes vertslandets kapitaldekningsmessige behandling av utlån til utenlandske motparter som er sikret med pant i næringseiendommer og kontorbygg i vertslandet. En bør her anta at andre nasjonale myndigheter har foretatt en risikobasert vurdering av hva som er en forsvarlig soliditetsmessig håndtering av utlån som er sikret med pant i næringseiendommer og kontorbygg i det enkelte land. I den grad disse bestemmelsene i andre land avviker fra det norske regelverket, mener Norges Bank at en kan akseptere at norske banker, for utlån via filialer i utlandet eller grensekryssende virksomhet bruker vertslandets ordninger på dette området.

Kapitaldekningsmessig behandling av plasseringer i verdipapirer med sikkerhet i pantelånsportefølje

Norges Bank vil innledningsvis vise til Konkurranseflateutvalgets innstilling. Utvalget har gjennomgått fordeler og ulemper knyttet til verdipapirisering og konkluderer med at:

"Etter en samlet vurdering vil utvalget tilrå at det arbeides videre med sikte på at norske banker får adgang til å verdipapirisere deler av sine utlån."

Norges Bank støtter Konkurranseflateutvalgets anbefaling. Vår prinsipielle holdning er at norske banker også bør kunne få adgang til å verdipapirisere deler av sine porteføljer. Norges Bank vil i denne anledning gi uttrykk for at det kan være betydelige gevinster ved verdipapirisering for både den enkelte bank, men også for det finansielle system som helhet. Norges Bank vil imidlertid understreke at adgang til å verdipapirisere utlånsporteføljer må være under forutsetning av at man på en forsvarlig og hensiktsmessig måte adresserer de potensielle risiki som kan være knyttet til verdipapiriseringstransaksjoner.

I Kredittilsynets brev er den aktuelle problemstillingen den kapitaldekningsmessige behandlingen av plasseringer i verdipapirer som er sikret med pant i boliglån. Kredittilsynets tilråding er at risikovekten på verdipapirer med sikkerhet i pantelånsportefølje vurderes nærmere når Banklovkommisjonens innstilling foreligger. Norges Bank stiller seg positiv til at norske bankers eksponeringer i verdipapiriserte boliglånsporteføljer gis 50 prosent risikovekt. Forutsetningen for at en risikovekt på 50 prosent kan benyttes må være at disse plasseringene faktisk er like godt sikret som de boliglån som har 50 prosent risikovekt i dag. Det er viktig at det utformes retningslinjer og vilkår som bidrar til dette.

En nærmere vurdering av de øvrige bestemmelsene i Direktiv 89/647/EØF som ikke er implementert

Bestemmelsen om fordringer sikret ved pant i verdipapirer utstedt av regionale eller lokale myndigheter.

Kredittilsynet foreslår at kapitaldekningsbestemmelsene endres slik at fordringer sikret med pant i verdipapirer utstedt av norske kommuner får 20 prosent risikovekt. Videre foreslås det at fordringer sikret ved pant i verdipapirer utstedt av utenlandsk offentlig sektor utenom stat og sentralbank i land innen OECD-området, med unntak av stater som har reforhandlet sin utenlandsgjeld de siste 5 år, og hvor tilsynsmyndigheten i landet tillater at fordringer med slik sikkerhet har en risikovekt på 0 eller 20 prosent, gis risikovekt på 20 prosent.

Kredittilsynet har dokumentert i sitt brev at det er lav kursrisiko knyttet til verdipapirer utstedt av norske kommuner. Norges Bank støtter derfor at fordringer sikret med pant i verdipapirer utstedt av norske kommuner får 20 prosent risikovekt. En slik implementering vil også harmonisere norsk regulering mer med våre naboland. Når det gjelder fordringer som er sikret med verdipapirer utstedt av andre lands regionale og lokale myndigheter, mener Norges Bank at en bør anvende de samme vektingsregler som gjelder i de aktuelle landene.

Bestemmelsen om fordringer sikret med innskudd i andre kredittinstitusjoner.

Kredittilsynet anbefaler endring i dagens kapitaldekningsregelverk slik at fordringer med pant i innskudd i en annen kredittinstitusjon innen OECD-området med unntak av stater som har reforhandlet sin utenlandsgjeld de siste 5 år, gis 20 prosent risikovekt.

Norges Bank støtter Kredittilsynets tilråding om at fordringer med pant i innskudd i en annen kredittinstitusjon skal gis 20 prosent risikovekt. Norges Bank legger imidlertid til grunn at det blir utarbeidet vilkår og betingelser som sikrer at innskudd i andre kredittinstitusjoner utgjør reelle sikkerheter for bankens fordringer. Det må være en forutsetning at en slik åpning vil være ubetenkelig ut i fra en sikkerhetsmessig vurdering og at det ikke er juridiske hindringer for å gjøre pantsettelsen gjeldende. Norges Bank er også positive til forslaget, fordi det bidrar i større grad til å harmonisere norsk regulering med utlandet (selv om implementeringen varierer noe mellom land).

Bestemmelsen om anledning til å bruke vertslandets vektingsregler for fordringer på eller garantert av andre lands regionale eller lokale myndigheter

.

Kredittilsynet anbefaler at man ikke implementerer bestemmelsen om anledning til å bruke vertslandets vektingsregler for fordringer på eller garantert av andre lands regionale eller lokale myndigheter.

Dersom andre lands myndigheter har vurdert det dithen at fordringer på eller garantert av andre lands regionale eller lokale myndigheter kvalifiserer for en risikovekt på 0 prosent, mener Norges Bank en kan anta at risikoen er ubetydelig. Selv om denne bestemmelsen trolig er av beskjeden betydning jf. konkurranseforhold, slik også Kredittilsynet antyder, mener Norges Bank på prinsipielt grunnlag at en bør implementere bestemmelsen.

Med hilsen

Jon A Solheim

Harald Karlsen

Publisert 16. mai 2001 14:05