Norges Bank

Brev

Høring - endringer i skatteloven - beskatning av fondsobligasjoner

Norges Banks brev til Finansdepartementet 11. mai 2001

Vi viser til brev av 12. februar 2001 der departementet ber om merknader til forslag om endring av skatteloven slik at fondsobligasjoner som er godkjent etter forskrift av 1. juli 1990 nr 435 i skattemessig sammenheng skal anses som gjeldsinstrument. Dette innebærer at utsteder (finansinstitusjonen) får fradragsrett for utbetaling av avkastning til obligasjonseierne.

Norges Bank har i flere sammenhenger tidligere gitt uttrykk for at norske finansinstitusjoner bør ha mest mulig like rammevilkår som sine utenlandske konkurrenter. I høringsnotatet er det vist til at de land som har tillatt fondsobligasjoner, slik som Sverige, Finland og andre EU-land som Tyskland, Frankrike, Belgia, Nederland, Luxembourg, Spania og Østerrike, har godtatt at utbetalinger knyttet til fondsobligasjoner kan anses som renteutbetaling og dermed gi fradragsrett. Norske finansinstitusjoner har felles konkurranseflater med flere av disse landenes finansinstitusjoner. Ut fra hensynet til norske finansinstitusjoners konkurransesituasjon mener Norges Bank at fondsobligasjoner bør gis en tilsvarende skattemessig behandling som i andre land. Vi stiller oss derfor bak departementet forslag om å endre skatteloven slik at det gis fradrag for renter av fondsobligasjoner som er godkjent etter forskrift av 1. juni 1990 om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner mv.

Med hilsen

Thorvald Grung Moe (e.f.)

Harald Karlsen

Publisert 11. mai 2001 13:47