Norges Bank

Brev

Utkast til endring av forskrift om beregning av ansvarlig kapital - høring

Norges Banks brev til Finansdepartementet 9. mai 2001

Vi viser til Finansdepartementets brev av 7. mai 2001 med forslag til endring i forskrift av 1. juni 1990 nr 435 om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler og verdipapirforetak, basert på utkast utarbeidet av Kredittilsynet.

I 1993 ble det åpnet adgang for livsforsikringsselskaper og pensjonskasser å foreta tilleggsavsetninger. Tilleggsavsetningene bidrar til å jevne ut svingninger i resultat og kapitaldekning mellom år, som følge av at verdien på aksjer og andre verdipapirer fluktuerer. Senere er selskapenes adgang til å investere i aksjer blitt utvidet.

Livselskapenes eksponeringer i forhold til aksjemarkedet har økt vesentlig i løpet av de siste år. Aksjer har vesentlig større svingningsrisiko enn rentebærende instrumenter. Økt eksponering mot aksjemarkedet tilsier at selskapenes bufferkapital bør styrkes. En vesentlig del av livselskapenes bufferkapital utgjøres av tilleggsavsetninger. Siden adgangen til å sette av til og trekke på tilleggsavsetningene er begrenset til årsslutt, vil ikke tilleggsavsetningene kunne bidra til utjevning mellom kvartaler. Forsikringsselskaper og pensjonskasser kan derfor komme i en situasjon der kvartalsresultatet er negativt og kapitaldekningen kommer under minstekravet, samtidig som selskapene har bufferkapital i form av tilleggsavsetninger, som kunne ha vært inntektsført dersom det hadde vært årsregnskap. Dette er en svakhet ved dagens soliditetsregelverk for forsikringsselskapene. Norges Bank er følgelig enig i Kredittilsynets forslag om at forskrift av 1. juni 1990 nr 435 om beregning av ansvarlig kapital endres slik at det åpnes for at tilleggsavsetninger kan telle med som ansvarlig kapital ved utgangen av første, andre og tredje kvartal. Forslaget innebærer at den maksimale andelen av tilleggsavsetningene som kan medregnes i den ansvarlige kapitalen på kvartalsbasis tilsvarer differensen mellom påløpt renteforpliktelse og faktisk avkastning ved utgangen av 1, 2 og 3 kvartal.

Norges Bank er videre enig med Kredittilsynet at andelen av tilleggsavsetningene som eventuelt kan regnes med på kvartalsbasis regnes som kjernekapital.

Norges Bank har ingen merknader til utkast til endringer i forskriften.

Med hilsen

Jon A. Solheim

                                                                Harald Karlsen

Publisert 9. mai 2001 10:48