Norges Bank

Brev

Søknad om omdannelse av Bergensbanken til filial

Norges Banks brev til Kredittilsynet 6. april 2001

Vi viser til brev av 20. februar 2001, der Kredittilsynet ber om eventuell merknader fra Norges Bank til søknad av 2. februar 2001 fra Svenska AB (PUBL) om tillatelse til å omdanne Bergensbanken til filial. Det vises også til mottatt kopi av Kredittilsynets brev av 20. februar 2001 til hhv. Svenska Handelsbanken og Bergensbanken samt de to bankenes brev av hhv. 2. og 15. mars 2001 til Kredittilsynet.

Svenska Handelsbanken AB søker om tillatelse til å overta virksomheten i Bergensbanken ASA med unntak av aksjer i datterselskaper i henhold til finansieringsvirksomhetsloven § 2a-3 annet ledd siste punktum. Virksomheten vil bli videreført som filial av Svenska Handelsbanken og markedsført under merkenavnet Bergensbanken. Videre søkes det om tillatelse til å avvikle bankvirksomheten i Bergensbanken ASA i henhold til forretningsbankloven § 31. Selskapet vil bli videreført under et nytt navn. Kjøpesummen for eiendelene og kontraktene i Bergensbanken tilsvarer bokført verdi av aksjene, dvs. det Svenska Handelbanken betalte for aksjene ved oppkjøpet i 1999 (NOK 1,550 milliarder). Søker viser til at overdragelsen skjer etter forretningsmessige vilkår og prinsipper i samsvar med finansieringsvirksomhetsloven § 2a-8 og allmennaksjeloven § 3-8.

Bergensbanken er den 16. største banken i Norge med en forvaltningskapital på vel 15 milliarder kroner. Det tilsvarer omlag 1,1 prosent av samlet forvaltningskapital i banksektoren Bankens hovedkontor og samtlige 5 filialer er lokalisert til Bergen. Det planlegges å åpne en ny filial der i år. Bankens markedsområde er således i stor grad konsentrert til Bergen/Hordaland. Banken anslår sin markedsandel der til ca 15 prosent.

Ut fra Bergensbankens begrensede størrelse og virksomhetsområde har Norges Bank ingen innvendinger til at den omdannes til filial. Det er også i tråd med vår høringsuttalelse av 21. juli 1999 om Svenska Handelsbankens erverv av Bergensbanken, der vi uttalte: "På bakgrunn av Bergensbankens begrensede størrelse og virksomhetsområde, kan ikke Norges Bank se grunnlag for å sette spesielle vilkår knyttet til fremtidig organisering av virksomheten".

Vi viser for øvrig til at en betydelig andel av Handelsbankens virksomhet i Norge i dag er organisert gjennom filial. Forvaltningskapitalen i den norske filialen utgjør i overkant av 29 milliarder kroner, som tilsvarer 2,2 prosent av samlet forvaltningskapital i banksektoren. Filialen er den 9. største banken i Norge målt etter forvaltningskapitalen.

Norges Bank vil på bakgrunn av dette tilrå at Svenska Handelsbanken gis tillatelse til å omdanne Bergensbanken til filial.

Med hilsen

Jon A. Solheim

Harald Karlsen

Publisert 6. april 2001 12:59