Norges Bank

Brev

Merverdiavgiftsreformen 2001 - forholdet til tjenester som ytes i forbindelse med distribusjon og behandling av kontante betalingsmidler

Norges Banks brev til Finansdepartementet 5. januar 2001

Som det vil være kjent for Finansdepartementet pågår for tiden utredninger i Norges Bank med sikte på (i samarbeid med andre banker) å etablere et eget selskap for forsyning, mottak og annen håndtering av kontante betalingsmidler (aksjeselskap for kontanthåndtering - kalt ASK). En skisse til opplegg og fremdriftsplan i dette arbeidet la Norges Banks hovedstyre frem for representantskapet i brev av 22.11.00 (jf bilag 1).

Ett av de spørsmål som må utredes særskilt er forholdet mellom den kontanthåndteringsvirksomhet som skal utøves og forslaget i Ot.prp. nr. 2 (2000-2001) om merverdiavgift på tjenester. I lovforslagets ny § 5b nr. 4 er det som kjent gjort unntak fra plikten til å svare merverdiavgift på tjenester for "finansielle tjenester", herunder bl.a. omsetning av gyldige betalingsmidler. Spørsmålet Norges Bank nå utreder nærmere internt er hvor langt unntaket for "finansielle tjenester" i lovforslaget rekker i forhold til de forskjellige tjenester innenfor kontanthåndteringen. Lignende spørsmål reiser seg også i forhold til unntaket i § 5 b nr.7 for tjenester som ledd i "offentlig myndighetsutøvelse"

Juridisk avdeling i Norges Bank har utarbeidet en foreløpig utredning om spørsmålet, jf bilag 2. Det er trukket foreløpige konklusjoner for hovedprinsippene til slutt i utredningen. Vi føler imidlertid at saken reiser skjønnspregede og til dels vanskelige avgrensninger som neppe er eksplisitt vurdert under lovforberedelsen. Vi ber derfor om Finansdepartementets syn på de problemstillinger som reises mht. avgiftspliktens omfang på dette området, eventuelt oppsummert med henvisning til de punkter som er omtalt i utredningens konklusjon. Dersom løsningene anses usikre eller gir utilsiktede resultater, ber vi overveiet om det er muligheter for nærmere avklaring under den videre lovbehandling, herunder eventuelt å innta et generelt unntak for tjenester som er en del av eller er knyttet til seddel- og myntomløpet.

Dersom det er behov for ytterligere opplysninger, kan det tas direkte kontakt med spesialrådgiver Terje Norderud, Juridisk avdeling (tlf. 22 31 60 84).

Av hensyn til fremdriften i arbeidet med å etablere ASK, ber vi om at saken gis best mulig prioritet.

 

Med hilsen

 

Bernt Nyhagen

Terje Norderud

Publisert 5. januar 2001 12:44