Norges Bank

Brev

Søknad om konsesjon og tillatelser for erverv av Christiania Bank og Kreditkasse ASA

Norges Banks brev til Kredittilsynet 22. november 2000

Vi viser til brev datert 1. november 2000 fra Kredittilsynet angående ovennevnte med vedlagt søknad fra MeritaNordbanken Abp.

Virkninger for konkurransen i det norske markedet

Nordic Baltic Holding Gruppen (NBH Gruppen) har svært beskjeden virksomhet innenfor Kreditkassen-konsernets markedssegmenter. NBH Gruppen har to filialer i Oslo mens Kreditkassen har en filial i Stockholm. Videre inngår Vesta Forsikring AS i NBH Gruppen og vil på livsforsikringssiden ha overlappende virksomhet med Kreditkassens livselskap Norske Liv AS. Disse selskapene har relativt beskjedne markedsandeler i det norske livmarkedet, og oppkjøpet vil ikke påvirke konkurransesituasjonen i nevneverdig grad.

Norges Bank kan på denne bakgrunn ikke se at det ut fra konkurransemessige hensyn skulle være betenkeligheter knyttet til oppkjøpet.

NBH Gruppen har ifølge søknaden som strategi å satse på og videreutvikle virksomheten i Kreditkassen og selskapet vil bli organisert som et datterselskap. Kreditkassen vil få adgang til kompetanse, IT-systemer og produkter fra et betydelig større nordisk finanskonsern.

Det vises i søknaden til at oppkjøpet vil medføre positive synergieffekter både på kostnads- og inntektssiden. Man fremholder blant annet at den større kundebasen vil gjøre det nye konsernets produktutvikling og markedsføring mer kostnadseffektiv. NBH Gruppens store kapitalbase vil videre styrke Kreditkassens evne til å betjene større bedriftskunder. NBH Gruppens kredittrating og samordning av finansfunksjonene, vil kunne bidra til å redusere Kreditkassens kapitalkostnader.

De ovennevnte forhold må antas å styrke Kreditkassens konkurransekraft, noe som igjen vil kunne bidra til sterkere konkurranse i det norske markedet.

Kapitaldekning

NBH Gruppen hadde ved utgangen av tredje kvartal i år en samlet kapitaldekning på 11,0 prosent og en kjernekapitaldekning på 9,0 prosent. MeritaNordbanken som er den klart største delgruppen innen konsernet hadde en kapitaldekning på 12,8 prosent og en kjernekapitaldekning på 9,0 prosent.

Oppkjøpet av Kreditkassen vil for en stor del bli finansiert gjennom NBH Gruppens egne midler. Dette medfører at kjernekapitaldekningen i NBH Gruppen etter oppkjøpet vil bli redusert til 6,5 prosent. Det fremgår også av søknaden at gruppen har som målsetting å holde kjernekapitaldekningen på dette nivået.

NBH Gruppen viser i sin søknad til at de etter oppkjøpet vil ha en meget variert utlånsportefølje med hensyn til bransjer og geografi, noe som vil bidra til redusert kredittrisiko og mindre svingninger i resultatet over tid.

Kreditkassens kapitaldekning vil ikke bli endret som følge av oppkjøpet. Konsernet hadde ved utgangen av tredje kvartal i år en kapitaldekning på 9,2 prosent og en kjernekapitaldekning på 6,7 prosent.

Tilsyn og LLR-funksjon

Et finanskonsern med betydelig virksomhet i fire av de nordiske landene, stiller store krav til samarbeid både mellom tilsynsmyndighetene og sentralbanker i disse landene.

Norges Bank er kjent med at det den 3 oktober 2000 ble inngått en samarbeidsavtale mellom Kredittilsynet i Norge, Finansinspektionen i Sverige, Finansinspektionen i Finland, Forsikringsinspektionen i Finland og Finanstilsynet i Danmark om samarbeide vedrørende tilsynet av NBH Gruppen. Videre at det vil bli nedsatt en Tilsynsgruppe med representanter fra de ulike tilsynsetatene. Gruppen skal blant annet sørge for at det gjøres en regelmessig overgripende risikovurdering av hele konsernet.

NBH Gruppen har betydelig virksomhet i flere nordiske land og stiller derfor sentralbankene og tilsynsmyndighetene overfor nye utfordringer og reiser nye problemstillinger. Som Kredittilsynet er kjent med, vil de nordiske sentralbankene vurdere sentralbankenes rolle i forhold til finanskonsern som opererer i flere nordiske land.

For finanskonsern med betydelig virksomhet på tvers av landegrenser, vil det i tillegg være behov for et nært samarbeid og informasjonsutveksling mellom landenes tilsynsmyndigheter og sentralbanker.

Konsernstruktur

NBH Gruppen planlegger ifølge søknaden å slå sammen de to holdingselskapene i den tidligere MeritaNordbanken-strukturen (Merita Abp og MeritaNordbanken Abp). Videre planlegger man å organisere bankdelen og forsikringsdelen i to delkonsern med hvert sitt holdingselskap. De to holdingselskapene vil da være heleid av konsernspissen Nordic Baltic Holding. De operasjonelle enhetene innen bank og forsikring vil da bli søsterselskaper.

Norges Bank har ingen merknader til de foreslåtte endringer i NBH Gruppens konsernstruktur. En slik holdingmodell vil ha fordeler med hensyn til å unngå smitteeffekter dersom det skulle oppstå problemer enten i bank- eller forsikringsdelen av konsernet. Det vil også være enklere å identifisere hvor eventuelle problemer har oppstått.

Det fremgår klart av søknaden at Kreditkassen skal organiseres som en egen juridisk enhet i et datterselskap. Den foreslåtte konsernstrukturen med Kreditkassen som datterbank er etter vår vurdering ryddig og oversiktlig og i tråd med intensjonene i lov om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner.

Tilrådning

Norges Bank kan ikke se at verken konkurransemessige eller soliditetsmessige hensyn tilsier at MeritaNordbanken ikke skal få konsesjon til å overta Kreditkassen som datterbank. Norges Bank tilrår derfor at MeritaNordbanken får konsesjon til å erverve alle aksjer i Kreditkassen.

Med hilsen

Svein Gjedrem

Jon A. Solheim
Publisert 22. november 2000 13:13