Inflasjon

Regjeringen har fastsatt et inflasjonsmål for pengepolitikken i Norge. Pengepolitikken er innrettet mot at konsumprisene over tid skal vokse med nær 2,5 prosent årlig.

Norges Bank legger til grunn at inflasjonsstyringen skal være fleksibel, slik at både variasjon i inflasjon og variasjon i produksjon og sysselsetting tillegges vekt. Det tas i utgangspunktet ikke hensyn til direkte effekter på konsumprisene som skyldes endringer i rentenivået, skatter, avgifter og særskilte, midlertidige forstyrrelser.

Det vil i sanntid alltid være vanskelig å avgjøre hvilke prisbevegelser som vil vare ved og hvilke som bare vil ha kortvarige virkninger på konsumprisindeksen (KPI). Det vil ikke være én enkelt indikator som i alle situasjoner kan gi et riktig bilde av det underliggende prispresset. Ulike mål på underliggende inflasjon blir drøftet i Pengepolitisk rapport.

Figurene under viser inflasjonen i prosent de siste årene og anslag fremover. Inflasjonen er her målt som veksten i KPI og KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) fra samme måned året før (tolvmånedersveksten). De heltrukne linjene viser faktisk utvikling i inflasjonen, mens de stiplede linjene er Norges Banks anslag.

KPI-anslag fra Pengepolitisk rapport

 

KPI-JAE-anslag fra Pengepolitisk rapport

 

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

Pengepolitisk rapport inneholder tallsett i Excel- og HTML-format