Nærmere retningslinjer for innlevering av skadet/slitt mynt

Etter vilkår for bankenes innskudd og uttak av kontanter i Norges Bank, pkt. 5

For at mynter i sirkulasjon skal kunne fungere effektivt må de kunne håndteres både maskinelt og manuelt på en hensiktsmessig måte. I tillegg er det ønskelig at den generelle oppfatning av kvaliteten på mynten er god. På grunnlag av dette kan bankene levere inn skadet/ slitt mynt til Norges Bank. Myntene som leveres inn i henhold til disse vilkårene må imidlertid ikke være av så dårlig kvalitet at de kan defineres som «sterkt skadet».

I utgangspunktet skal alle mynter i sirkulasjon ha samme mål på diameter, kanttykkelse, vekt, legering, ledeevne og preg som spesifikasjonene for ny mynt satt ut i sirkulasjon av Norges Bank. Slitasje etter bruk kan imidlertid føre til endringer som gjør at mynten ligger utenfor disse grensene uten at de behøver å regnes som sterkt skadet. Disse myntene kan leveres inn til Norges Bank som ikke-resirkulerbar/slitt mynt.

Maksimale avvik på målbare egenskaper

Det aksepteres maksimalt 7% avvik på vekt og ingen avvik i diameter, tykkelse, legering og ledeevne i forhold til spesifikasjoner og måleresultater på ny mynt. Ved avvik ut over dette må mynten anses som sterkt skadet. Av produksjonsmessige årsaker kan det forekomme marginale forskjeller mellom ulike årganger og mellom nye mynter av samme årgang.

Maksimale avvik på utseende:

Mynten må ikke være deformert eller ha større visuelle avvik fra ny mynt.  

Eksempler på avvik som ikke godtas (ikke uttømmende):

  • Vesentlig avvik i farge 
  • Svekket eller utydeliggjort preg slik at en ikke lett kan se detaljene, eller at både tall eller skrift ikke er tydelig lesbare,
  • Deformering, dvs. bulker eller bøyer, eller på annen måte endret form (ikke rund, avkuttede deler, osv.)
  • Kraftige hakk, riper

 Nedenfor har vi gjengitt noen eksempler på klassifisering av mynt på grunn av utseende:

Sterkt skadet mynt

Mynter som anses som sterkt skadet kan ikke innleveres etter vilkårene for innskudd av kontanter i Norges Bank. For slike mynter kan det søkes om erstatning etter reglene i forskrift om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter.

Norges Bank legger til grunn at mynt som anses som sterkt skadet etter forskriften og ovennevnte retningslinjer, også må anses som sterkt skadet i forhold til sentralbanklovens § 14, og at de dermed ikke er tvungent betalingsmiddel. Slike mynter bør derfor ikke settes ut igjen i sirkulasjon.

Publisert 10. november 2016 09:45