Pressemelding

Motsyklisk kapitalbuffer 2. kvartal 2016

Norges Bank har gitt råd til Finansdepartementet om å holde kravet til den motsykliske kapitalbufferen i bankene uendret. Beslutningsgrunnlaget for rådet er gjengitt i Pengepolitisk rapport 2/16.

Den vedvarende oppgangen i husholdningenes gjeldsbelastning og høy prisvekst på eiendom de siste årene er tegn på at finansielle ubalanser har bygd seg opp. Den siste tiden har veksten i samlet kreditt avtatt litt, mens veksten i boligprisene har tiltatt.

Vurderingen av de finansielle ubalansene er samlet sett lite endret siden mars, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Fremover kan svak vekst i norsk økonomi bidra til å dempe gjeldsveksten i både husholdninger og foretak. På den andre siden kan lave renter bidra til at veksten i eiendomspriser holder seg høy og gjeldsveksten i husholdninger tiltar. Det øker faren for en brå nedgang i etterspørselen og utlånstap i bankene fram i tid.

Bufferkravet er fastsatt til 1 prosent og vil øke til 1,5 prosent fra 30. juni 2016.

Finansdepartementet har i dag besluttet å holde bufferkravet uendret. Pressemelding Finansdepartementet

Norges Banks brev: Råd om motsyklisk kapitalbuffer 2. kvartal 2016

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen
Tlf. 22 31 68 45 / 94 05 08 86

Publisert 23. juni 2016 10:01
Pressekonferanse 23. juni 2016