Marknader og IKT (MI)

Avdelinga skal overvake, formidle og analysere relevant utvikling i penge- og kapitalmarknadene.

Avdelinga skal sikre:

  • God forståing av utviklinga i marknadene
  • Kapasitet og evne til å handsame kriser i det finansielle systemet
  • Effektiv styring av samla likviditet i banksystemet
  • Stabile, funksjonelle og effektive IT-tenester i sentralbankverksemda

Leiar: Direktør Olav Andreas Bø
Tlf. 22 31 67 43

Einingar i avdelinga:

Marknadsoperasjonar og analyse (MOA)

Eininga har utstrakt kontakt med marknadene i Noreg og internasjonalt og utarbeider analysar som ledd i utforminga av pengepolitikken. Eininga står også for dei pengepolitiske transaksjonane Noregs Bank utfører i dei innanlandske penge- og kapitalmarknadene og valutamarknadene.

MOA har også ansvaret for å utarbeide ein strategi for forvaltinga av Noregs Banks valutareservar og forvaltar rentepapira i reservane. MOA har ansvar for å utstede og forvalte statsgjelda etter eit mandat fastsett av Finansdepartementet.

Leiar: Olav Andreas Bø
Tlf. 22 31 67 43

Likviditet: Tlf. 22 31 71 70 / Fax: 22 33 37 35
Valuta: Tlf. 22 31 71 50
Statsgjeld: Tlf. 22 31 71 40

IKT

Eininga har ansvar for stabile, funksjonelle og effektive IT-tenester i sentralbankverksemda.

Leiar: Helge Mothes
Tlf. 22 31 65 69

Publisert 1. juni 2012 08:55
Endret 4. september 2017 10:27
Olav Andreas Bø
Direktør, Markeder og IKT

Kontakt:

Tlf.: 22 31 67 43