Oljefondet

Statens pensjonsfond utland

Norges Bank står for den operative forvaltninga av Statens pensjonsfond utland, populært kalt oljefondet, på vegner av Finansdepartementet.

Investeringsstrategien til Statens pensjonsfond utland blir fastsett av Finansdepartementet, som baserer vala på råd frå mellom andre Norges Bank Investment Management. Oljefondet skal vere ein buffer mot svingande inntekter frå petroleumssektoren. Fondet bidreg til å skjerme finanspolitikken og pengepolitikken frå til dels store variasjonar i oljeprisen og produksjonsvolumet.

Mer informasjon på nettsidene til

Publisert 6. juni 2014 13:43