Prinsipper for forvaltning av valutareservene

Fastsatt av Norges Banks hovedstyre 23. januar 2013, med hjemmel i sentralbankloven § 10 første ledd og § 24. Sist endret 27. januar 2016.

1. Definisjoner

1.1 Med valutareserver menes her den del av Norges Banks valuta til forvaltning som er tilgjengelig for og kontrollert av pengepolitiske myndigheter, og som kan brukes til transaksjoner i valutamarkedet[1]. I tillegg omfatter valutareservene en petrobufferportefølje som benyttes ved tilførsel til og uttak av valuta fra Statens pensjonsfond utland (SPU).

2 Organisering av forvaltningen

2.1 Valutareservene utenom petrobufferporteføljen deles inn i en renteportefølje og en aksjeportefølje. Renteporteføljen forvaltes av Norges Banks sentralbankvirksomhet (SBV). Aksjeporteføljen forvaltes av Norges Bank Investment Management (NBIM). Overføringer mellom aksjer og renter besluttes av sentralbanksjefen. Petrobufferporteføljen forvaltes av SBV.

3 Formålet med forvaltningen av valutareservene

3.1 Valutareservene skal kunne benyttes til transaksjoner i valutamarkedet som ledd i gjennomføringen av pengepolitikken eller ut fra hensynet til finansiell stabilitet og for å møte Norges Banks internasjonale forpliktelser.

3.2 Forvaltningen av valutareservene rettes inn mot å oppnå høyest mulig avkastning innenfor de risikorammer som ligger i punktene 4 og 5 under, samt gjeldende risikorammer nedfelt i retningslinjer gitt av sentralbanksjefen, jf. punkt 7.1 under.

4 Investeringsunivers

4.1 Valutareservene kan plasseres i kontantinnskudd, pengemarkedsinstrumenter, obligasjoner, sertifikater og aksjer notert på regulert markedsplass. Rentebærende instrumenter skal være denominert i amerikanske dollar, britiske pund, euro eller japanske yen.

4.2 Valutareservene kan plasseres i finansielle derivater som henger naturlig sammen med instrumenter som nevnt i pkt. 4.1.

4.3 Valutareservene kan ikke plasseres i verdipapirer som er utelukket fra investeringsuniverset til Statens pensjonsfond utland (SPU).

4.4 Valutareservene kan ikke plasseres i verdipapirer utstedt i norske kroner eller av norske foretak.

5 Rammer for forvaltningen

5.1 Valutareservene skal være slik plassert at minst 10 mrd SDR innen en handledag skal kunne benyttes til transaksjoner som beskrevet i punkt 3.1 uten å måtte realisere tap av betydning.

5.2 Rentebærende instrumenter skal i hovedsak holdes i likvide papirer.

5.3 Eksponeringen mot aksjer skal ikke være over 45 prosent av markedsverdien av valutareservene utenom petrobufferporteføljen.

5.4 Belåning kan benyttes med sikte på gjennomføring av forvaltningsoppdraget på en effektiv måte, men ikke med sikte på å øke valutareservenes eksponering mot risikable aktiva.

5.5 Reinvestering av kontantsikkerhet kan ikke gjøres med sikte på å øke valutareservenes eksponering mot risikable aktiva.

5.6 Salg av verdipapirer som banken ikke eier (short salg) kan bare foretas dersom banken har tilgang til verdipapirer gjennom en etablert låneordning.

6 Krav til verdivurdering, avkastningsmåling, styring og kontroll av risiko

6.1 Verdivurdering, avkastningsmåling, styring og kontroll av risiko skal følge internasjonalt anerkjente standarder og metoder.

7 Fullmakt

7.1 Sentralbanksjefen fastsetter utfyllende retningslinjer for forvaltningen av valutareservene. Retningslinjene skal minst inneholde en nærmere spesifikasjon av investeringsuniverset, supplerende risikorammer og krav til rapportering.

7.2 Hovedstyret skal orienteres om alle vesentlige endringer i sentralbanksjefens retningslinjer for valutareservene, herunder alle endringer i investeringsuniverset, referanseindekser, risikorammer og likviditetskrav.

7.3 Endringer som krever foreleggelse for Finansdepartementet etter sentralbankloven, skal fremlegges hovedstyret til beslutning.

8 Rapportering

8.1 Hovedstyret skal motta en kvartalsvis rapport om forvaltningen av valutareservene. Rapporten skal gi et fyllestgjørende bilde av forvaltningen, herunder en omtale av verdiutvikling og avkastning, risikoeksponering og overholdelse av retningslinjene. En forenklet versjon av rapporten skal offentliggjøres.

8.2 Hovedstyret skal motta en årlig samlet vurdering av strategien og rammeverket for valutareservene.

9 Ikrafttredelse

Disse retningslinjer trer i kraft 1. desember 2016.

[1] Dette tilsvarer IMFs definisjon av begrepet valutareserver («foreign exchange reserves»).

 

Publisert 21. april 2010 10:00
Endret 20. januar 2017 10:49