Norges bidrag til finansieringen av IMF

IMFs viktigste finansieringskilde for utlån er innskuddene fra medlemslandene – "kvotene". I tillegg kan IMF låne fra medlemslandene under låneordningen, "New Arrangements to Borrow" (NAB, etablert i 1995), hvor 38 land, herunder Norge, deltar.

Ved ytterligere finansieringsbehov kan Fondet også låne direkte fra de enkelte medlemslandene. I 2012 ble det inngått bilaterale låneavtaler med 33 land for en midlertidig styrking av IMFs ressurser. Disse låneavtalene hadde løpetid fram til 2016 og 2017. IMF inngår nye bilaterale låneavtaler med løpetid fram til 2020. Vilkårene bygger på 2012-avtalene med enkelte justeringer som gir långiverne økt innflytelse. Det vil bare bli trukket på låneavtalene dersom ledige midler fra kvotene og NAB-ordningen kommer under en gitt terskelverdi.

Norge bidrar til finansieringen av IMF på følgende måter:

Norges kvote i IMF (medlemsinnskudd) er på 3,8 mrd. SDR (Special Drawing Rights).

Norge har inngått to låneavtaler med IMF. I begge avtalene godtgjøres de trukne beløpene med SDR-renten. (For oppdatert informasjon om SDR og SDR-renten,se IMF sine sider.)

  1. Norge deltar i den multilaterale låneordningen NAB, der IMF kan trekke inntil 2,0 mrd. SDR på Norge. Avtalen er inngått mellom IMF og Finansdepartementet, og Norges Bank stiller valutareserver til disposisjon etter paragraf 25 i sentralbankloven.
  2. I 2012 inngikk Norges Bank en bilateral låneavtale der IMF kan trekke inntil 6 mrd. SDR. Denne låneavtalen løp ut i november 2016.
  3. Regjeringen har bedt om Stortingets samtykke - Prop. 40 S (2016-2017) - til at det inngås en ny låneavtale mellom Norges Bank og IMF på 6 mrd. SDR med løpetid fram til utgangen av 2019, med mulighet til forlengelse til utgangen av 2020 med Norges Banks godkjenning.

Norges kvoter og lån bidrar til finansieringen av IMFs generelle utlånsordninger, som styres etter IMFs retningslinjer. Lån til IMF anses å ha svært god sikkerhet. Norge er ikke direkte eksponert for risikoen knyttet til enkeltland i utlånsporteføljen som IMF forvalter, siden alle fordringer er mot IMF.

Norge bidrar også til finansieringen av IMFs subsidierte utlånsordning for lavinntektsland (Poverty Reduction and Growth Facility). Norges låneavtale fra 2010 på 300 millioner SDR er trukket fullt ut. I november 2016 undertegnet Norge en låneavtale der Norge stiller nye 300 millioner SDR til disposisjon. Avtalen er inngått mellom IMF og Finansdepartementet, og Norges Bank stiller valutareserver til disposisjon etter paragraf 25 i sentralbankloven.

Publisert 10. desember 2015 12:55
Endret 6. januar 2017 12:25