IMF i stortingsdokument

IMF er omtalt i følgjande stortingsdokument dei siste åra:

Forslag om ny lånavtale til IMF - Prop. 40 S (2016–2017)

Finansmarkedsmeldingen 2015

Revidert nasjonalbudsjett 2014
Meld. St. 2 (2013-2014)
Innst. 260 S (2013-2014)

Revidert nasjonalbudsjett 2013
Meld. St. 2 (2012-2013)
Innst. 470 S (2012-2013)

Revidert nasjonalbudsjett 2012
Meld. St. 2 (2011-2012)
Innst. 375 S (2011-2012)

Revidert nasjonalbudsjett 2011
Meld. St. 2 (2010-2011)
Innst. 420 S (2010-2011)

Samtykke til at Norges Bank inngår en avtale med Det internasjonale valutafondet (IMF) om å stille nye lånemidler til disposisjon for IMFs generelle låneordninger
Prop. 114 S (2011-2012)
Innst. 389 S (2011-2012)

Finansmarknadsmeldinga 2010
Meld. St. 21 (2010-2011)
Innst. 439 S (2010-2011)

Samtykke til at Noreg sluttar seg til avtalen om utviding av IMFs multilaterale innlånsordning "New Arrangements to Borrow" (NAB)
Prop. 58 S (2010-2011)
Innst. 174 S (2010-2011)

Samtykke til at Noreg sluttar seg til reform av styresamansetjing, kvotar og røysterett i IMF
Prop. 142 S (2010-2011)
Innst. 40 S (2011-2012)

Finansmarknadsmeldinga 2009
Meld. St. 12 (2009-2010)
Innst. 374 S (2009-2010)

Samtykke til å inngå en avtale mellom den norske stat ved Finansdepartementet og Det internasjonale valutafondet (IMF) om å stille lånemidler til disposisjon for IMFs låneordninger for lavinntektsland
Prop. 83 S (2009-2010)
Innst. 242 S (2009-2010)

Lån frå den norske staten til den latviske staten
Prop. 112 S (2009-2010)
Innst. 244 S (2009-2010)

Kredittmeldinga 2008
St.meld. nr. 31 (2008-2009)
Innst. S. nr. 294 (2008-2009)

Om samtykke til inngåelse av en avtale mellom Norges Bank og Det internasjonale valutafondet (IMF) om å stille nye lånemidler til disposisjon for IMFs generelle låneordninger
St. prp. nr. 81 (2008-2009)
Innst. S. nr. 359 (2008-2009)

Kredittmeldinga 2007
St.meld. nr. 19 (2007-2008)
Innst. S. nr. 274 (2007-2008)

Kredittmeldinga 2006
St.meld. nr. 23 (2006-2007)
Innst. S. nr. 227 (2006-2007)

Kredittmeldinga 2005
St.meld. nr. 13 (2005-2006)
Innst. S. nr. 232 (2005-2006)

Kredittmeldinga 2004
Stortingsmelding 26 (2004-2005)
Innst.S.nr.270 (2004-2005)

Kredittmeldinga 2003
Stortingsmelding nr 37 (2003-2004)
Innst.S.nr.12 (2004-2005)

Kredittmeldinga 2002
Stortingsmelding nr 7 (2003-2004)
Innstilling S. nr 95 (2003-2004)

Kredittmeldinga 2001
Stortingsmelding nr 8 (2002-2003)
Innstilling S. nr 88 (2002-2003)

Kredittmeldinga 2000
Stortingsmelding nr 6 (2000-2001)
Innstilling S. nr 87 (2001-2002)

Forslag frå stortingsrepresentantene Øystein Djupedal og Kristin Halvorsen om norske initiativ for å motverke skadelege effekter av internasjonal kapitalmobilitet
Dokument nr 8:60 (2000-2001)
Innstilling S. nr 221 (2000-2001)

Fullmakt til å stille statsgaranti for Noregs Bank sin garanti overfor Den internasjonale oppgjersbanken for lån til Brasil
Stortingsproposisjon nr 28(1998-1999)
Innstilling S. nr 42 (1998-1999)

Samtykke til endring i IMF sine statutter om spesielle trekkrettigheiter og om samtykke til øking av medlemslanda sine kvoter
Stortingsproposisjon nr 56 (1997-1998)
Innstilling S. nr 197 (1996-1997)

Sjå også nettsidene til Stortinget

Publisert 3. mai 2003 10:52
Endret 6. januar 2017 12:13