Norges Banks valutatransaksjoner med Statens pensjonsfond utland

Den norske stat har betydelige inntekter fra petroleumsvirksomheten (omtalt som statens netto kontantstrøm). Dette er inntekter i både kroner og valuta. Kroneinntektene består hovedsakelig av oljeskatter og utbytte fra Statoil, mens valutainntektene kommer i form av inntekter fra statens egen petroleumsvirksomhet gjennom Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). Samtidig har staten også store valutainntekter i form av avkastning i Statens pensjonsfond utland (SPU). En del av disse inntektene brukes hvert år til å dekke det oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet i tråd med handlingsregelen. Norges Bank har på oppdrag fra Finansdepartementet ansvaret for å gjennomføre de nødvendige valutatransaksjonene knyttet til petroleumsfondsmekanismen.

De siste årene har statens inntekter fra petroleumssektoren falt. Samtidig er det hvert år blitt brukt mer oljeinntekter over statsbudsjettet i tråd med handlingsregelen for finanspolitikken[1]. Som illustrert i figur 1 har avsetningen til SPU derfor falt siden 2012. Etter hvert som mer av petroleumsressursene på norsk sokkel utvinnes, må en forvente at statens inntekter fra petroleumsvirksomheten vil avta ytterligere. Handlingsregelen for finanspolitikken er laget slik at når oljeinntektene ikke lenger er store nok til å dekke underskuddet på statsbudsjettet, skal realavkastningen fra SPU finansiere det oljekorrigerte underskuddet. Siden 2016 har ikke lenger statens inntekter fra petroleumssektoren vært store nok til å dekke det oljekorrigerte underskuddet, og deler av avkastningen i SPU har blitt overført til bruk over statsbudsjettet, se figur 1.

Figur 1. Hovedtall fra statsregnskapet (2011-2015) og statsbudsjettet 2016. Milliarder kroner.

Hovedtall fra statsregnskapet og statsbudsjettet

Kilde: Finansdepartementet.

Norges Bank har på oppdrag fra Finansdepartementet ansvar for å gjennomføre de nødvendige vekslingene av valuta på vegne av staten knyttet til petroleumsfondsmekanismen[2]. Petroleumsfondsmekanismen er illustrert i figur 2. SDØEs valutainntekter overføres løpende direkte til staten via en valutaportefølje i Norges Bank kalt petrobuffer[3]. Overføringen til eller fra SPU finner sted siste virkedag i måneden. Oljeselskapene betaler oljeskatter til staten og veksler om sine valutainntekter til norske kroner før innbetaling finner sted.[4],[5] Utbytte fra Statoil til staten betales også i norske kroner.

Fram til 2014 var kroneinntektene fra petroleumsvirksomheten større enn det oljekorrigerte underskuddet. Norges Bank solgte derfor kroner og kjøpte valuta tilsvarende denne differanse og overførte valutaen til SPU, jamfør figur 2.1. Kroneskattene fra oljeselskapene ble da brukt til å finansiere det oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet og til å kjøpe valuta til SPU. Gjennom store deler av 2014 var statens kroneinntekter om lag like store som det oljekorrigerte budsjettunderskuddet, og Norges Bank foretok ingen valutatransaksjoner på vegne av staten. Fra oktober 2014 var ikke kroneinntektene fra petroleumsvirksomheten store nok til å dekke det oljekorrigerte underskuddet, og staten måtte i tillegg bruke av valutainntektene fra SDØE, jamfør figur 2.2. Siden 2016 har det oljekorrigerte underskuddet oversteget statens nettokontantstrøm fra petroleumsvirksomheten i både kroner og valuta. Denne differansen har blitt dekket av en overføring av valuta fra SPU. Norges Bank har derfor solgt alle valutainntektene fra SDØE i tillegg til valutaoverføringene fra SPU for å dekke statens oljekorrigerte underskudd, se figur 2.3.

Figurene under viser petroleumsfondsmekanismen.*

Figur 2.1 Statens kroneinntekter fra petroleumsvirksomheten er større enn det oljekorrigerte budsjettunderskuddet = Norges Bank selger NOK og kjøper valuta til SPU

Figur 2.1

Figur 2.2 Statens kroneinntekter fra petroleumsvirksomheten er lavere enn det oljekorrigerte budsjettunderskuddet = Norges Bank kjøper NOK og selger SDØE valutaFigur 2.2

Figur 2.3 Statens krone- og valutainntekter fra petroleumsvirksomheten er lavere enn det oljekorrigerte budsjettunderskuddet = Norges Bank kjøper NOK og selger valuta fra SPU og SDØE

Figur 2.3

*Røde søyler illustrerer kontantstrømmer i valuta og blå søyler illustrerer kontantstrømmer i norske kroner.

Les mer om petroleumsfondsmekanismen og Norges Banks salg av valuta fra SDØE:

Norges Banks valutatransaksjoner knyttet til SPU planlegges og glattes over året og annonseres i forkant hver måned slik at markedsaktørene kjenner beløpene som skal veksles.

Petrobufferporteføljen (PBP) gjør det mulig å jevne ut Norges Banks valutatransaksjoner over året, til tross for variasjoner i oljeskatten, SDØEs valutainntekter og endringer i de månedlige overføringene fra SPU. Anslagene for statens inntekter fra petroleumssektoren og det oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet kan endre seg betydelig gjennom året. Endringene vil påvirke overføringen fra SPU og dermed Norges Banks valutatransaksjoner. Dette vil også påvirke størrelsen på PBP.

Kvartalsvis inn- og utflyt i petrobufferporteføljen. *Millioner kroner

  Valutakjøp fra SDØE Valutakjøp i markedet Overført til/fra SPU Markedsverdi ved kvartalsslutt**
3. kvartal 2018 42 118 -36 012 -12 450 9 907
2. kvartal 2018 34 541 -46 953 1 550 16 159
1. kvartal 2018 43 956 -52 988 10 728 26 471
4. kvartal 2017 36 279 -38 520 14 400 25 300
3. kvartal 2017 29 372 -51 034 10 400 12 892
2. kvartal 2017 35 790 -48 482 16 300 25 185
1. kvartal 2017 39 098 -61 568 23 431 21 765
4. kvartal 2016 28 927 -49 511 27 000 20 670
3. kvartal 2016 26 158 -59 395 29 500 14 067
2. kvartal 2016 29 712 -55 787 24 000 18 205
1. kvartal 2016 33 572 -46 007 24 733 20 581
4. kvartal 2015 38 940 -35 502 -13 000 8 665
3. kvartal 2015 33 957 -46 211 -12 000 18 091
2. kvartal 2015 37 540 -40 622 -12 000 39 839
1. kvartal 2015 45 624 -39 881 -5 498 55 367
4. kvartal 2014 49 399 -13 757 -25 100 54 252
3. kvartal 2014 36 829 0 -36 500 37 344
2. kvartal 2014 45 590 0 -44 300 36 591
1. kvartal 2014 57 688 0 -41 211 34 172
4. kvartal 2013 48 233 2 299 -61 900 18 015
3. kvartal 2013 47 625 11 107 -58 500 29 021
2. kvartal 2013 49 213 16 008 -58 400 28 226

* Positive tall indikerer en netto innflyt og negative tall en netto utflyt i petrobufferporteføljen.

** Markedsverdien ved kvartalsslutt avviker noe fra netto kontantstrøm fordi markedsverdiene endrer seg gjennom måneden.

Beholdning og innflyt i petrobuffer publiseres i kvartalsrapportene for forvaltningen av valutareservene.

Fotnoter

  1. Handlingsregelen sier at det strukturelle oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet over tid ikke skal overstige realavkastningen av Statens pensjonsfond utland (SPU), som er anslått til 4 prosent.
  2. Petroleumsfondsmekanismen er det systemet som kanaliserer statens inntekter fra petroleumsvirksomheten på norsk sokkel samt avkastningen i SPU til bruk over statsbudsjettet og sparing i SPU. Systemet er basert på at fondsmidlene i SPU utelukkende investeres i utenlandsk valuta.
  3. Overføringen til petrobufferporteføljen skjer i praksis ved at Norges Bank kjøper SDØEs brutto valutainntekter og betaler med kroner som godskrives statens konto i Norges Bank. SDØEs utgifter til drift og investeringer bevilges via statsbudsjettet og finansieres i hovedsak ved å trekke på statens konto i Norges Bank.
  4. Mesteparten av oljeselskapenes nettoinntekter overføres som skatter til staten. Oljeselskapenes overskudd etter skatter utgjør kun en mindre del av inntektene. Oljeselskapene har store bruttoinntekter i valuta og bruttoutgifter i NOK, som medfører et omvekslingsbehov utenom skatter, men dette er ikke en del av valutavekslingen knyttet til petroleumsfondsmekanismen.
  5. Når oljeskattene betales, overføres beløpene olje- og gasselskapene skal betale fra selskapenes konti i norske banker til statens konto i Norges Bank. Oljeskattene innbetales seks ganger i året, 1. februar, 1. april, 1. juni, 1. august, 1. oktober og 1. desember. Utbyttet fra Statoil er en direkte overføring i norske kroner fra Statoils konto i én av de norske bankene til statens konto i Norges Bank.

Daglige kjøp av valuta. Tall i millioner kroner:

  2015 2016 2017 2018 2019
Januar  - 500 - 500 - 1000 - 900 - 350
Februar  - 700 - 900 - 1000 - 900  
Mars  - 700 - 900 - 850 - 800  
April  - 700 - 900 - 850  - 800  
Mai  - 700 - 900 - 850 - 800  
Juni  - 700 - 900 - 850 - 750  
Juli  - 700 - 900 - 850  - 600  
August  - 700 - 900  - 850 - 600  
September  - 700 - 900  - 650  - 450  
Oktober  - 700 - 900 - 650  - 450  
November  - 700 - 900  - 650 - 350  
Desember  - 600*  - 900* - 900*  - 350*  

* Til og med 11. desember 2015 / 16. desember 2016 / 15. desember 2017 / 14. desember 2018

  2010 2011 2012 2013 2014
Januar 0 0 350 300 0
Februar 0 0 350 300 0
Mars 0 0 350 300 0
April 0 0 350 300 0
Mai 0  300 350 300 0
Juni 0  400 350 200 0
Juli 0  400 350 200 0
August 135  400 350 200 0
September 470  500 500 100 0
Oktober 600  550 500 100 - 250
November 800  1600  0  0 - 250
Desember 0  0  0  0 - 300

 

  2009 2008 2007 2006 2005
Januar 0 420 570 270 0
Februar 150 600 490 190 0
Mars 0 460 550 280 0
April 0 450 670 310 320
Mai 0 500 540 570 470
Juni 200 800 400 570 360
Juli 300 960 670 500 360
August 500 970 470 410 510
September 0 1540 730 850 580
Oktober 0 1400* 880 890 740
November 0 300 1250 910 1000
Desember 0 0 0 0 0

 * Frå 23. oktober 2008: 620 millionar kroner

 

  2004 2003 2002 2001 2000
Januar 0 150 180 370 130
Februar 0 150 180 400 150
Mars 0 170 225 400 190
April 0 170 225 430 190
Mai 0 130* 300 440 160
Juni 0 0 300 460 190
Juli 300 0 250 550 190
August 150 0 250 550 190
September 630 0 250 640 200
Oktober 430 0 200 640 290
November 640 0 200 640 350
Desember 0 0 185 220 370

* Fra 21. mai 2003: 0 millioner kroner

 

Publisert 4. mai 2018 10:00