Låneprogram og rapporter

Mandatet for statsgjeldsforvaltningen pålegger Norges Bank å utarbeide en lånestrategi som beskriver hvordan banken vil nå målet om å dekke statens lånebehov til lavest mulige kostnader innenfor rammene som er satt i mandatet. Banken skal hvert år legge fram et låneprogram som beskriver planlagt opplåning og inneholder en kalender for utstedelser.

Banken skal utarbeide offentlige kvartals- og årsrapporter om forvaltningen av statsgjelden.


,