Statsgjeld

Om statsgjeldsforvaltningen

Statens låneopptak i markedet skjer i dag ved utstedelse av statskasseveksler og statsobligasjoner. Statskasseveksler har løpetid inntil ett år og utstedes som nullkupongpapirer. Statsobligasjonene har opprinnelig løpetid over ett år, med utbetaling av en fast kupongrente hvert år. Alle statskasseveksler og statsobligasjoner utstedes i norske kroner og er notert på Oslo Børs.

Det overordnede målet for statsgjeldsforvaltningen er å dekke statens finansieringsbehov til så lave kostnader som mulig for staten. Videre skal den understøtte et effektivt og velfungerende innenlandsk verdipapirmarked.

Opplåningsstrategien fastlegges på kvartalsvise møter med Finansdepartementet. Endelig beslutning fattes av Finansdepartementet. På møtet i desember fastsettes i tillegg en auksjonskalender for utstedelser det kommende året. Ved de påfølgende kvartalsmøtene avtales eventuelle presiseringer og justeringer.

Opptak av langsiktige statslån skjer ved utvidelse av eksisterende lån. I tillegg åpnes normalt et nytt statsobligasjonslån med 11 års løpetid annethvert år. Staten har dermed fem eller seks statsobligasjonslån utestående i markedet, med forfall annethvert år. For at opplåningen skal være så jevn som mulig, låner staten normalt mer enn behovet i år uten forfall.

Statskassevekslene blir introdusert på IMM-datoene (IMM - International Money Market). Vekslene forfaller på IMM-datoen i samme måned året etter. IMM-datoene er tredje onsdag i mars, juni, september og desember. Disse dagene er mye brukt som datoer for forfall og emisjoner i pengemarkedet. På IMM-datoene gjennomføres i tillegg rulleringer i forbindelse med bytteordningen. Auksjonene mellom IMM-datoene blir benyttet til å utvide lånevolum i eksisterende serier.

Norsk statsgjeld utstedes gjennom auksjoner på Oslo Børs. Lånevolumet og hvilken låneserie det skal utstedes i, annonseres tre virkedager før auksjonen avholdes. Ved auksjoner har investorer mulighet til å kjøpe statspapirer ved å legge inn bud gjennom en av de bankene som har inngått en primærhandleravtale med staten. Primærhandlernes hovedoppgave er å bidra til likviditet i det norske statspapirmarkedet. Dette skjer ved at de stiller bindende kurser på Oslo Børs for hvert statspapir. Betingelsene er fastlagt i primærhandleravtalen. Gjennom primærhandleravtalen har også primærhandlerne mulighet til å inngå gjenkjøpsavtaler og omvendte gjenkjøpsavtaler i samtlige utestående statspapirer.

 

Sist publisert:

Statskasseveksler

(31.mars 2014 11:05)

RESULTAT AV HOLLANDSK AUKSJON 31. MARS 2014 I
STATSKASSEVEKSELLAAN ISIN NO 0010705965 (NST 26):

TILDELINGSKURS:           98,6670
EFFEKTIV RENTE:           1,41 %
TILDELT VOLUM:            5 000 MILL. KR.
BUD HOEYERE ENN TILDELINGSKURS:   4 725 MILL. KR.
TOTALT BUDVOLUM:          10 425 MILL. KR.

92 PROSENT TILDELING PAA LAVESTE AKSEPTERTE BUD.
##

Statsobligasjoner

(08.april 2014 11:05)

RESULTAT AV AUKSJON 8. APRIL 2014 I NST 476:

TILDELINGSKURS:           100,7500
EFFEKTIV RENTE:           2,91 % P.A.
TILDELT VOLUM:           4 000 MILL. KR.
BUD HOEYERE ENN TILDELINGSKURS:   3 702 MILL. KR.
TOTALT BUDVOLUM:          10 132 MILL. KR.

54 PROSENT TILDELING PAA LAVESTE AKSEPTERTE BUD.
##