Rundskriv nr. 7/19. oktober 2005

Retningslinjer for pantsettelse av verdipapirer som sikkerhet for lån i Norges Bank

[UTGÅTT]

1. Innledning

Norges Bank fastsetter nærmere vilkår for pantsettelse av verdipapirer som sikkerhet for lån i Norges Bank i medhold av § 3 i "Forskrift om bankenes adgang til lån og innskudd i Norges Bank mv." (FOR 2001-04-25 nr. 473).

Dette rundskrivet gjengir rundskriv nr 5/25.august 2005, og har enkelte nye opplysninger og presiseringer:

 • "Avtale om finansiell sikkerhetsstillelse for lån i Norges Bank" er under utsendelse og skal erstatte "Rammeavtale om vilkår og rutiner for lån i Norges Bank"
 • Kravet om børsnotering omfatter ikke sertifikater med tilfredsstillende rating
 • Oversikt over godkjente verdipapirer og søknadsskjema for godkjennelse av nye verdipapirer finnes på Norges Banks nettsider under Finansiell Stabilitet, Norges Banks Oppgjørssystem, Sikkerhet for lån.

Rundskrivet gjøres gjeldende fra 24.oktober 2005 og erstatter rundskriv nr. 5/24. august 2005.

2. Generelle regler

Avtale om finansiell sikkerhetsstillelse for lån i Norges Bank
For å kunne ta opp lån i Norges Bank må en bank ha inngått "Rammeavtale om vilkår og rutiner ved sikkerhet for lån i Norges Bank" eller "Avtale om finansiell sikkerhetsstillelse for lån i Norges Bank". Sistnevnte Avtale vil erstatte Rammeavtalen.

Godkjente verdipapirsentraler
Norges Bank godkjenner pant registrert i følgende verdipapirsentraler:

 • Verdipapirsentralen i Norge (VPS)
 • Värdepapperscentralen i Sverige
 • Værdipapircentralen i Danmark
 • Euroclear i Belgia
 • Clearstream Banking i Luxembourg

Banker som ønsker å pantsette verdipapirer som er registrert i en av de utenlandske verdipapirsentralene, må søke særskilt om dette.

Pant registrert i VPS
Bankene kan selv velge kontofører. Skal Norges Bank være kontofører, vil hele VPS-kontoen pantsettes til fordel for Norges Bank, mens andre kontoførere må benytte rutiner for delpantsettelse i VPS.

Pant registrert i VPS må være i norske kroner.

Norges Banks systemer er tilrettelagt for realtidspantsettelse med umiddelbar oppdatering av låneadgangen for pant registrert i VPS. Det forutsettes at pantsettelsen skjer konto til konto med Norges Bank som kontofører eller i henhold til rutinene for delpantsettelse. Slik realtidspantsettelse er mulig for norske stats- eller statsgaranterte papirer og for verdipapirer (ISIN) som er eller har vært pantsatt til fordel for Norges Bank de siste seks månedene.

3. Krav til verdipapirer og fondsandeler som godkjennes som sikkerhet for lån

Norges Bank aksepterer obligasjoner og sertifikater fra norske og utenlandske utstedere som sikkerhet for lån. Verdipapirer utstedt utenfor EØS-området kan godtas hvis Norges Bank har fått dekket eventuelle behov for juridisk bekreftelse på at det ikke er knyttet problemer til for eksempel realisering av pantet. Norges Bank vil kreve at kostnader knyttet til anskaffelse av en slik bekreftelse dekkes av pantsettende bank.

Norske obligasjons- og pengemarkedsfond kan godkjennes som sikkerhet forutsatt at de er forvaltet av norskregistrerte forvaltningsselskaper som har sitt andelseierregister i VPS. Fondene må etter vedtektene være begrenset til å investere i obligasjoner og sertifikater som godkjennes etter gjeldende regelverk.

Verdipapirer (ISIN) og fondsandeler (ISIN) som ikke har vært benyttet som sikkerhet for lån i Norges Bank de siste seks månedene, må vurderes nærmere før de kan bli godkjent som pant. Banker som ønsker å deponere slike verdipapirer og fondsandeler, må sende inn særskilt søknadsskjema med vedlegg. Kravet gjelder ikke norske statsobligasjoner, statssertifikater eller statskasseveksler pantsatt i VPS. Søknadsskjema og oversikt over godkjente verdipapirer finnes på Norges Banks nettsider.

Krav om kredittvurdering (rating)
Obligasjoner og sertifikater med norske, private utstedere er underlagt krav til kredittvurdering. Unntatt fra dette er obligasjoner og sertifikater utstedt av norske banker og kredittforetak eid av norske banker.

Særskilt sikre obligasjoner utstedt av norske kredittforetak underlegges krav om kredittvurdering fra 1. november 2007.

Verdipapir med utenlandske utstedere er underlagt krav til kredittvurdering. Verdipapir med statsgaranti kan etter vurdering fritas fra dette kravet.

Norges Bank godkjenner kredittvurdering fra Standard & Poor's (S&P) og Moody's. Det er tilstrekkelig med tilfredsstillende kredittvurdering fra én av disse. For verdipapirer med utenlandske utstedere kreves det at verdipapirene er kredittvurdert, men for verdipapirer med norske utstedere kan kredittvurdering av utsteder godtas.

Krav om børsnotering
Verdipapirer med private utstedere er underlagt krav om børsnotering:

 • Verdipapirer som er pantsatt i VPS, må være notert på børs eller annen markedsplass godkjent av Norges Bank.
 • Verdipapirer som er pantsatt i et annet verdipapirregister godkjent av Norges Bank, må være børsnotert.

Kravet om børsnotering gjelder ikke sertifikater med tilfredsstillende kredittvurdering.

Krav om minste utestående volum
Verdipapirer med private utstedere er underlagt krav til minste utestående volum:

 • Verdipapir i norske kroner må ha utestående volum på minst 300 millioner kroner.
 • Verdipapir i fremmed valuta må ha utestående volum tilsvarende minst 100 millioner euro.
 • Dersom et verdipapir er i fremmed valuta, kan en bank ikke pantsette mer enn 20 prosent av lånets (ISIN) utestående volum til fordel for Norges Bank.

Krav til pålydende valuta
Verdipapirene skal være pålydende norske kroner, svenske kroner, danske kroner, euro, amerikanske dollar, britiske pund, japanske yen eller sveitsiske franc.

Begrensninger
Bare ordinære obligasjoner og sertifikater godkjennes som pant.

For obligasjoner utstedt av spesialforetak (ABS og CDO) godtas bare øverste transje som pant. Verdipapirer som direkte eller indirekte er knyttet til kredittderivater eller nullkupongobligasjoner med gjenstående løpetid over 7 år, godtas ikke som pant. Heller ikke vil instrumenter som for eksempel konvertible obligasjoner, indekserte obligasjoner, obligasjoner med invers flytende rente, obligasjoner med tak på den flytende renten (FRN Cap) eller ansvarlige lån godkjennes.

En bank kan stille inntil 35 prosent av sin samlede sikkerhet i form av verdipapirer utstedt av norske banker. I samme kvote inngår obligasjoner og sertifikater utstedt av selskap hvor norske banker indirekte eller direkte samlet eier mer enn 1/3, og norske VPS-registrerte obligasjons- og pengemarkedsfond som etter vedtektene kan investere i obligasjoner som omfattes av kvoteordningen. Andelen skal beregnes ut fra pålydende verdi på de verdipapirer som er pantsatt. Norske datterbanker av utenlandske banker regnes som norske banker, mens norske filialer av utenlandske banker regnes som utenlandske banker.

En bank kan ikke stille som sikkerhet obligasjoner eller sertifikater som den selv eller en bank i samme konsern har utstedt. Tilsvarende gjelder for obligasjoner og sertifikater som er utstedt av et selskap hvor banken eller en bank i samme konsern indirekte eller direkte eier mer enn 1/3.

Særskilt sikre obligasjoner omfattes ikke av denne kvoteordningen. En bank kan stille særskilt sikre obligasjoner som sikkerhet selv om selskapet som har utstedt obligasjonene inngår i samme konsern som banken.

Norges Bank kan avvise ethvert verdipapir.

4. Verdifastsettelse av pantsatte verdipapirer

Norges Bank vil som hovedregel fastsette et verdipapirs låneverdi med utgangspunkt i papirets markedsverdi. Markedsverdien avkortes med satsene i tabellen nedenfor. For papirer pålydende annen valuta enn norske kroner vil det være en tilleggsavkorting på 3 prosentpoeng.
Verdipapir \ Tid til neste renteregulering 0-1 år 1-3 år 3-7 år 7+ år
 • norske stats- og statsgaranterte obligasjoner og sertifikater
 • norske statspapirfond1 og statskasseveksler
 • utenlandske stats- og statsgaranterte obligasjoner med rating minimum A fra S&P eller minimum A2 fra Moody's
 • utenlandske stats- og statsgaranterte sertifikater med rating A-1 fra S&P eller P-1 fra Moody's
1 2,5 3 4
 • obligasjoner og sertifikater utstedt eller garantert av norske kommuner eller fylkeskommuner
 • norske statsforetaksobligasjoner og -sertifikater
 • obligasjoner med rating minimum A fra S&P eller minimum A2 fra Moody's
 • sertifikater med rating A-1 fra S&P eller P-1 fra Moody's
 • særskilt sikre obligasjoner med norske utstedere
 • VPS-registrerte obligasjons- og pengemarkedsfond1
  2 3,5 6 8
  • obligasjoner og sertifikater utstedt av norske banker og kredittforetak som er eid av norske banker
  • obligasjoner med rating minimum BBB- fra S&P eller minimum Baa3 fra Moody's med norske utstedere
  8 10 12 14

  For verdipapirer registrert i en utenlandsk verdipapirsentral, vil kursinformasjon bli levert av Financial Times Interactive Data (FTID). Dersom FTID ikke kan levere kursinformasjon for en obligasjon med flytende rente, vil pålydende verdi benyttes og obligasjonen bli gitt en tilleggsavkorting avhengig av obligasjonens rating. Tilleggsavkortingen er:

  • 2 prosent for rating AAA fra Standard & Poor's eller Aaa fra Moody's
  • 4 prosent for rating AA+, AA eller AA- fra Standard & Poor's eller Aa1, Aa2 eller Aa3 fra Moody's
  • 6 prosent for rating A+ eller A fra Standard & Poor's eller A1 eller A2 fra Moody's
  For en obligasjon som er pantsatt i en utenlandsk verdipapirsentral og som ikke har flytende rente, må FTID kunne levere en syntetisk kurs for at obligasjonen skal kunne godkjennes som sikkerhet.

  5. Overgangsregler

  Verdipapirer som er pantsatt ved iverksettelsen av reglene i dette rundskrivet, vil kunne benyttes som pant fram til 1. november 2007. Er pantet registrert i VPS, kan bankene i overgangsperioden øke sin pantsettelse av slike verdipapir (ISIN). Kravene til utestående volum, kredittvurdering, børsnotering og pålydende valuta som varsles i dette rundskrivet, gjøres gjeldende fra 1. november 2007 for disse verdipapirene (ISIN).

  For lavt- og ikke-ratede verdipapirer som godtas i overgangsperioden, vil følgende avkortningssatser gjelde:

  Verdipapir \ Tid til neste renteregulering 0-1 år 1-3 år 3-7 år 7+ år
  Obligasjoner og sertifikater utstedt av lavt- og ikke-ratede foretak 13 15 20 25

  For verdipapir (ISIN) utstedt av norske banker og bankeide kredittforetak i norske kroner gjelder ikke kravet om utestående volum før 1. november 2007.

  For norske særskilt sikre obligasjoner gjelder kravet om kredittvurdering og notering på børs eller alternativ markedsplass først fra 1. november 2007.

  Kvoten for bankpapirer settes til 45 prosent fra ikrafttredelse av dette regelverk. Fra 2. mai 2006 vil kvoten reduseres til 40 prosent, og fra 1. november 2006 til 35 prosent.

  Et unntak fra overgangsordningen er obligasjoner med fast rente som er pantsatt i utenlandske verdipapirsentraler, og som FTID ikke kan levere syntetisk kurs for. Slike obligasjoner vil ikke gi låneadgang etter at det nye regelverket er trådt i kraft.

  Fotnoter

  1For fond vil durasjon bli benyttet for å bestemme avkortning i stedet for tid til neste renteregulering.

  Bookmark and Share