Rundskriv nr. 5/23. august 1996

Forskrift om endring av forskrift av 17. august 1994 om bankenes adgang til lån og innskudd i Norges Bank

[UTGÅTT]

Da EØS-reglene trådte i kraft, fikk utenlandske finansinstitusjoner med hovedsete i EØS-området adgang til å etablere filial i Norge. Filialene fikk adgang til lån og innskudd i Norges Bank. Det er nå også adgang for finansinstitusjoner utenfor EØS-området til å etablere filial i Norge etter særskilt tillatelse. Norges Bank har bestemt at slike filialer skal få adgang til lån og innskudd i Norges Bank fra 1. september i år.

Siden 1. september 1995 har det vært krav om full sikkerhet for bankenes dagslån i Norges Bank. Som sikkerhet aksepteres F-innskudd i Norges Bank og verdipapirer som er pantsatt i VPS til fordel for Norges Bank. Verdipapirene skal være pålydende norske kroner, og de skal være utstedt eller garantert av staten eller kommunene, eventuelt utstedt av kredittforetak. Norges Bank har bestemt at også verdipapirer som er utstedt eller garantert av utenlandske stater, og som er denominert i norske kroner og registrert i VPS, kan godtas som sikkerhet for D-lån fra 1. september 1996. Verdipapirene må være utstedt eller garantert av nasjonalstater innenfor OECD-området, med unntak for stater som har reforhandlet sin utenlandske statsgjeld de siste 5 år. Verdipapirene anses å gi sikkerhet tilsvarende 95 prosent av pålydende verdi ved beregningen av sikkerhetskravet.

Norges Bank har videre bestemt at bankers eierandeler i verdipapirfond som etter sine vedtekter kun kan investere i norske stats- eller statsgaranterte obligasjoner og sertifikater, kan benyttes som sikkerhet for opptak av D-lån. Eierandeler anses å gi sikkerhet tilsvarende 95 prosent av innløsningsverdien ved beregningen av sikkerhetskravet.

Det ovenstående er bakgrunnen for at Norges Bank har vedtatt en forskrift om endring av forskrift av 17. august 1994.

Endringsforskriften lyder:

Norges Bank har den 21. august 1995 med hjemmel i lov om Norges Bank og pengevesenet av 24. mai 1985 nr. 28 § 19 annet ledd og § 20 fastsatt følgende:

I

I Norges Banks forskrift av 17. august 1994 om bankenes adgang til lån og innskudd i Norges Bank gjøres følgende endringer:

1 annet ledd skal lyde:

Filialer av utenlandske kredittinstitusjoner som er etablert her i riket med EØS-konsesjon eller etter særskilt tillatelse fra norske myndigheter, og som driver slik bankvirksomhet som er vanlig for norske forretnings- og sparebanker, kan ta opp D-lån i Norges Bank uten behovsprøving etter at filialen har vært i virksomhet i 6 måneder i Norge. Utenlandske datterbanker i Norge som omdannes til slik filial, får adgang til D-lån umiddelbart etter omdannelsen. Det som er bestemt for banker i §§ 6 til 11 skal også gjelde for slike filialer som er omtalt i dette ledd.

§ 8 skal lyde:

D-lån skal være sikret etter bestemmelsene i denne paragraf ved pantsettelse av verdipapirer i VPS og/eller i bankens fastrenteinnskudd i Norges Bank. Som verdipapirer regnes også eierandeler i verdipapirfond.

Banken må undertegne rammeavtale om vilkår og rutiner for pantesikring av D-lån og motregning av F-innskudd. Avtalen må normalt være Norges Bank i hende i god tid før kreditten ønskes tilført.

Den sikkerhet bankene stiller i form av verdipapirer skal ligge på konti ført av Norges Bank og være pantsatt til fordel for denne senest dagen før kreditten ønskes tilført.

Verdipapirene skal være pålydende norske kroner.

Følgende verdipapirer vil bli akseptert som sikkerhet:

a) Obligasjoner og sertifikater utstedt eller garantert av den norske stat eller av andre stater innenfor OECD-området med unntak av stater som har reforhandlet sin utenlandske statsgjeld de siste 5 år. Ved beregningen av sikkerhetskravet skal disse verdipapirene anses å gi sikkerhet tilsvarende 95 prosent av pålydende verdi.

b) Eierandeler i verdipapirfond som etter sine vedtekter er begrenset til å investere i norske stats- og statsgaranterte obligasjoner og sertifikater. Ved beregningen av sikkerhetskravet skal disse verdipapirene anses å gi sikkerhet tilsvarende 95 prosent av innløsningsverdien.

c) Obligasjoner og sertifikater utstedt eller garantert av norske kommuner og/eller fylkeskommuner, samt obligasjoner og sertifikater utstedt av kredittforetak. Ved beregningen av sikkerhetskravet skal disse verdipapirene anses å gi sikkerhet tilsvarende 85 prosent av pålydende verdi.

Verdipapirer utstedt av annen enhet innenfor samme finanskonsern som banken aksepteres ikke som sikkerhet for bankens D-lån.

Norges Bank kan til enhver tid nekte å akseptere obligasjoner og sertifikater utstedt av enkelte institusjoner som sikkerhet for D-lån.

En banks fastrenteinnskudd i Norges Bank regnes fortløpende som sikkerhet for samtidige D-lån i Norges Bank, jf. § 15.

Innenfor lånerammen (§ 7) skal bankens daglige trekk være begrenset til bankens fastrenteinnskudd i Norges Bank samme dag, tillagt den sikkerhet banken stiller i form av verdipapirer. Norges Bank kan under særskilte situasjoner i penge- og kapitalmarkedene fravike fra bestemmelsen i dette ledd om kravet til sikkerhet.

II

Denne forskrift trer i kraft 1. september 1996.

Bookmark and Share