Regional rapport fra Region Sør for oktober 2003

Region: Sør
Intervjurunde: 5-2003
Periode intervju: September-oktober 2003

Oppsummering

  • Totalt sett holdt etterspørselen og produksjon seg nokså stabil fra andre til tredje kvartal. Den sterkeste etterspørselsimpulsen kommer fra innenlandsk privat sektor. Det gjelder både for industri, tjenester og handel. Bedriftsreiser økte i tredje kvartal, og det er en svak optimisme med hensyn til utviklingen i neste kvartal blant bedrifter i hjemmemarkedet.
  • Enkelte kontaktbedrifter fra anleggsbransjen, leverandører til oljeindustrien og eksportsektoren melder om oppstart av nye viktige oppdrag den siste tiden. Deler av eksportnæringen har imidlertid fortsatt problemer som både kan knyttes til etterspørselssvikt i internasjonale markeder og et høyt norsk kostnadsnivå. Samtidig senker konkurrenter fra lavkostland sine priser kraftig for å holde sitt volum oppe i det svake markedet.
  • De fleste virksomheter har tilpasset sysselsetting til et lavt aktivitetsnivå. De har derfor god utnyttelse av personalets kapasitet og små muligheter til å øke omsetningen uten å tilsette mer personal. Kapasitetsutnyttelsen for maskiner og anlegg er imidlertid lav blant bedriftene som er kontaktet i denne runden.
  • Investeringsnivået er noe lavere enn normalt. Svært få bedrifter har planer om investeringer utenom nødvendige fornyelser og kvalitetsforbedringer. Det er bare et fåtall bedrifter som planlegger eller er i gang med å investere for å utvide kapasiteten. Etterspørsel etter kapital til næringslivet fortsatt er liten.
  • Med unntak av i offentlig sektor meldes det om lave lønnstillegg.
  • Nedgangen i sysselsetting og lave lønnstillegg har redusert driftskostnadene. For varehandel og tjenesteytende næringer har driftsresultatene vært stabile. Eksportindustrien sliter med lave priser og lav utnyttelsesgrad og dermed fallende driftsresultater. Hjemmemarkedsindustriene har hatt en svak styrking av sine driftsresultater.
  • Rentenedsettelsene har foreløpig ikke gitt merkbare utslag på investeringer. Bedrifter som leverer konsumvarer melder om økt omsetning som følge av at folk har mer penger mellom hendene. Eksportbedrifter har god nytte av at den norske kronen er svekket, men norske priser er fortsatt for høye til å være konkurransedyktige.

Bookmark and Share