Shortsalgregister - høring


Norges Banks brev av 26. oktober 2006 til Kredittilsynet

Det vises til brev av 25. september 2006 hvor Kredittilsynet ber om høringsinstansenes tilbakemelding på om det er behov for økt informasjon om shortsalg i det norske markedet, og synspunkter på hvordan registrering og offentliggjøring av slik informasjon eventuelt bør organiseres.

Norges Bank anser det naturlig at en slik kost-nytte-vurdering i første omgang gjennomføres av deltakere i markedet. Vi ønsker derfor ikke å uttale oss i saken.


Med hilsen

Sindre Weme

Ingrid Andresen

 


Bookmark and Share