Kommisjonens forslag til et direktiv om aksjeeieres utøvelse av stemmeretten i selskaper som er registrert i en medlemsstat og med aksjer som omsettes i et regulert marked, og om endring av direktiv 2004/109/EC

Norges Banks brev av 28. juni 2006 til Justisdepartementet

Vi viser til departementets brev av 10. mai 2006 der det bes om merknader til ovenstående.

Direktivet legger forholdene bedre til rette for stemmegivning og andre aksjonærrettigheter.

Norges Bank støtter forslagene.


Med hilsen

Sindre Weme

Per Atle Aronsen
Bookmark and Share