Høring - EU-kommisjonens grønnbok om erstatningssøksmål ved overtredelse av EF-traktaten art. 81 og 82

Norges Banks brev av 30. januar 2006 til Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Vi viser til Deres brev av 13.1 vedrørende ovennevnte.

Norges Bank ønsker ikke å avgi uttalelse i saken.


Med hilsen

Sindre Weme

Bjørne Syversten

Bookmark and Share