Rundskriv 7/2009

Revidert låneforskrift trer i kraft 17. april 2009

Revidert låneforskrift trer i kraft 17. april 2009
Norges Bank fastsatte 25. februar 2009 revidert forskrift om bankers adgang til lån og innskudd i Norges Bank mv. (låneforskriften). Forskriften trer i kraft fredag 17. april 2009 i forbindelse med at Norges Bank tar i bruk nytt oppgjørssystem (NBO). Samtidig oppheves forskrift 25. april 2001 nr. 473 om bankers adgang til lån og innskudd i Norges Bank mv.

Bakgrunnen for endringene i låneforskriften er at Norges Bank ikke lenger benytter enkelte bestemmelser knyttet til utøvelsen av pengepolitikken. Videre er låneforskriften tilpasset enkelte funksjonelle endringer i det nye oppgjørssystemet, se rundskriv nr. 6/16. april 2009.

De viktigste endringene i forskriften er følgende:

  • Bestemmelsen om grenser for bankenes rentebærende innskudd er opphevet.
  • Bestemmelsen om at Norges Bank kan kjøpe tilbake F-innskudd fra bankene er opphevet.
  • Detaljerte bestemmelser knyttet til auksjon av F-lån og F-innskudd tas ut av forskriften. Norges Bank kunngjør slike prosedyrer ved hver auksjon.
  • Reglene som kan begrense bankers låneadgang på grunnlag av forvaltningskapitalen eller ansvarlig kapital er opphevet. En banks låneadgang bestemmes på grunnlag av verdien av det pantet banken har stilt.
  • Bestemmelsen om renteberegning endres til at renter kapitaliseres daglig.

I tillegg er det tatt inn flere bestemmelser om sikkerhet for lån, bl.a. er det gjort tydeligere at Norges Bank kan stille krav om at en bank øker sin sikkerhetsstillelse dersom størrelsen på bankens lån og påløpte renter overstiger låneverdien av pantet.

Den reviderte låneforskriften vedlegges. 

Forskrift om bankers adgang til lån og innskudd i Norges Bank mv.

Hjemmel: Fastsatt av Norges Bank 25. februar 2009 med hjemmel i lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven) § 19 annet ledd og § 20.

§ 1. Virkeområde 
Forskriften gjelder bankers adgang til døgnlån (D-lån), lån med fast løpetid (F-lån), ordinære innskudd og innskudd med fast løpetid (F-innskudd) i Norges Bank. Med banker menes forretnings- og sparebanker med hovedsete i Norge og filialer etablert i Norge av banker og kredittinstitusjoner med hovedsete i annen stat.
Forskriften gjelder også for banker og kredittinstitusjoner som har adgang til å markedsføre og yte tjenester i Norge fra et etablert forretningssted i annen EØS-stat, og som ikke er etablert med filial i Norge (grensekryssende virksomhet).

§ 2. D-lån 
Med D-lån menes lån som banken tar opp gjennom dagen og over natten. 
D-lån gjennom dagen tas opp i løpet av åpningstiden til Norges Banks oppgjørssystem og betales tilbake innen systemet stenges om kvelden. D-lån over natten løper fra oppgjørssystemet stenges om kvelden og til systemet åpnes neste bankdag.
D-lån ytes mot sikkerhet etter bestemmelsene i § 9. Lånerammen tilsvarer verdien av pantsatte aktiva fratrukket den avkortingen som Norges Bank fastsetter.
Det påløper kun rente på D-lån over natten. Renten beregnes etter reglene i § 4.      
      
§ 3. Folioinnskudd 
Banker kan plassere folioinnskudd i Norges Bank. Innskudd gjennom dagen er ikke rentebærende. Renten over natten beregnes etter reglene i § 4.

§ 4. Rentesats og renteberegning for folioinnskudd og D-lån
Norges Bank fastsetter rentesatsen for folioinnskudd og D-lån.    
Renten på folioinnskudd og D-lån beregnes daglig etterskuddsvis. Renten beregnes på grunnlag av kalenderdager. Det regnes 365 rentedager per år. 
Renten for D-lån belastes bankens konto første oppgjørsdag etter at lånet er tatt opp. Dersom den første dagen og eventuelt påfølgende dager i en måned ikke er bankdag(er), vil renten for denne/disse dagen(e) belastes den andre oppgjørsdagen i den nye måneden. 
Renten for innskudd godskrives bankens konto første oppgjørsdag etter at innskuddet er plassert i Norges Bank.  Dersom den første dagen og eventuelt påfølgende dager i en måned ikke er bankdag(er), vil renten for denne/disse dagen(e) utbetales andre bankdag i denne måneden.

§ 5. F-lån  
F-lån er lån fra Norges Bank som har fast eller flytende rente og fastsatt løpetid. Låntakerbanken kan ikke betale tilbake F-lån før forfallsdagen for lånet.  
F-lån ytes mot sikkerhet etter bestemmelsene i § 9 og for øvrig på de vilkår og etter de prosedyrer som Norges Bank fastsetter.

§ 6. F- innskudd
F-innskudd er innskudd i Norges Bank som har fast eller flytende rente og fast løpetid. Norges Bank betaler ikke tilbake F-innskudd før forfallsdagen for innskuddet. 
Bankene kan plassere F-innskudd i Norges Bank på de vilkår og etter de prosedyrer som Norges Bank fastsetter.

§ 7. Utleggelse og tildeling av F-lån og F-innskudd
Norges Bank bestemmer for hver utleggelse om et F-lån eller F-innskudd skal legges ut til en rente som er fastsatt på forhånd, eller ved ordinær eller hollandsk auksjon.
For F-lån skal det foreligge sikkerhet etter bestemmelsene i § 9 når bud avgis.
Ved auksjon skjer tildeling av F-lån eller F-innskudd etter det eller de budene som sammen med alle bedre bud utgjør det beløp som ønskes tildelt eller inndratt.
Ved ordinær auksjon betales eller mottas den rente hver enkelt budgiver har budt. 
Ved hollandsk auksjon skal alle budgivere betale eller motta samme rente. Ved F-lån er dette den laveste aksepterte rente. Ved F-innskudd er dette den høyeste aksepterte rente. 
Avgitte bud er bindende. Norges Bank kan avvise ethvert bud.

§ 8. Rentesats og renteberegning for F-lån og F-innskudd
Renten på F-lån eller F-innskudd med flytende rente betales på det tidspunkt Norges Bank fastsetter. Renten på F-lån og F-innskudd med fast rente betales etterskuddsvis. Renten belastes eller godskrives den enkelte banks foliokonto i Norges Bank.

§ 9. Sikkerhet for D-lån og F-lån  
Norges Bank kan godkjenne følgende aktiva som sikkerhet for lån:
      a) obligasjoner og sertifikater,
      b) eierandeler i verdipapirfond registrert i norsk verdipapirregister, 
      c) F-innskudd i Norges Bank,
      d) innskudd i annen sentralbank
Norges Bank kan i særlige tilfelle godta andre aktiva som sikkerhet eller fravike kravet til sikkerhet. 
Norges Bank kan fastsette nærmere krav til aktiva for at de skal godkjennes som sikkerhet for lån, herunder krav til:   
     a) pålydende valuta,
     b) minimum utestående volum,
     c) kredittvurdering,
     d) børsnotering eller notering på annen godkjent markedsplass,
     e) krav til registrering i godkjent verdipapirregister, og
     f) tid til forfall eller uttrekk.    

Norges Bank kan stille krav om at en bank øker sin sikkerhetsstillelse dersom størrelsen på bankens lån og påløpte renter overstiger låneverdien av pantet. I slike tilfeller kan også Norges Bank benytte bankens folioinnskudd i Norges Bank som sikkerhet. Folioinnskudd som benyttes som sikkerhet, vil være rentebærende etter reglene i § 3 og § 4.      
Norges Bank kan fastsette nærmere regler for verdifastsettelsen og avkortingen av pantsatte aktiva.  
Oversikt over aktiva som Norges Bank har godkjent som pant, og reglene for verdifastsettelse og avkorting, er tilgjengelige på Norges Banks internettsider. Det samme gjelder krav som Norges Bank har fastsatt i medhold av tredje ledd i denne bestemmelsen.

§ 10. Grensekryssende virksomhet 
Banker og andre kredittinstitusjoner med hovedsete i en annen stat, og som driver grensekryssende virksomhet i Norge slik det er beskrevet i § 1, kan ta opp D-lån gjennom dagen og plassere innskudd i Norges Bank gjennom dagen og over natten. Innskuddene er ikke rentebærende.    
Banker og kredittinstitusjoner som er nevnt i første ledd, har ikke adgang til å ta opp D-lån over natten og kan ikke ta opp F-lån eller plassere F-innskudd i Norges Bank.
Norges Bank kan kreve at filialer av banker med hovedsete utenfor EØS legger fram en bekreftelse på at det ikke er knyttet juridisk risiko til pantet banken stiller for lån i Norges Bank.

§ 11. Begrensing og suspensjon av låneadgangen
Norges Bank kan begrense eller suspendere adgangen til å ta opp lån hvis:
      a) denne forskrift eller andre lånevilkår er overtrådt,
      b) en bank har mottatt, søkt om eller antas å få behov for lån på spesielle vilkår etter sentralbanklovens § 19 tredje ledd,
      c) en banks økonomiske situasjon tilsier det, eller
      d) den økonomiske situasjonen til en kredittinstitusjon som driver med grensekryssende virksomhet i Norge, tilsier det.

§ 12. Ikrafttredelse 
Denne forskriften trer i kraft fra det tidspunkt Norges Bank fastsetter.   
Forskrift av 25. april 2001 nr. 473 om bankers adgang til lån og innskudd i Norges Bank m.v. oppheves fra det tidspunkt denne forskriften trer i kraft.

Publisert 16. april 2009 21:43