Rundskriv 4/2008

Endring i retningslinjene for pantsettelse av verdipapirer som sikkerhet for lån i Norges Bank

[UTGÅTT]

Norges Bank fastsetter nærmere vilkår for pantsettelse av verdipapirer som sikkerhet for lån i Norges Bank i medhold av § 3 i ”Forskrift om bankers adgang til lån og innskudd i Norges Bank mv.” (FOR 2001-04-25 nr 473).

Gjeldende retningslinjer for pantsettelse av verdipapirer er gitt i rundskriv nr. 5/2.oktober 2007 og rundskriv nr. 3/6. oktober 2008.

Norges Bank har vedtatt følgende endring: 
Kravet om minste utestående volum på 300 millioner kroner for verdipapirer utstedt i norske kroner av private utstedere oppheves. 

Endringen i retningslinjene iverksettes 13. oktober 2008.  

Publisert 13. oktober 2008 10:15
Endret 30. november 2010 15:16